Bod č. 56

Návrh na zriadenie vecného bremena – povinnosti strpieť umiestnenie, zotrvanie a užívanie námestia pred novostavbou SND, na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9182/2, parc. č. 9182/11 a parc. č. 9193/5


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.