Bod č. 35

Návrh na uzatvorenie dohody o zrušení a vysporiadaní pozemkov registra „E“ v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5842 a parc. č. 5843, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.