BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 25.09.2014

 • 25. septembra 2014, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 08. 2014 a návrh na predĺženie termínu plnenia a zrušenia niektorých uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. 2.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014

 3. 3.Návrh na schválenie výsledku verejného obstarávania na „Refinancovanie úverov hlavného mesta SR Bratislavy“

  Materiály
 4. 4.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

  Materiály
 5. 5.Komplexná správa o výsledkoch hospodárenia s majetkom mesta za cele funkčné obdobie

 6. 6.Predloženie návrhu zmeny algoritmu deľby tržieb medzi dopravcov v IDS BK

  Materiály
 7. 7.Postup pri zabezpečení sanačných opatrení v priestore zosuvu nad Devínskou cestou a návrh preventívnych opatrení súvisiacich so zvýšením intenzity čistenia odvodňovacích systémov v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 8. 8.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti telesnej kultúry

 9. 9.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1997, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 10. 10.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2001, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 11. 11.Návrh na usporiadanie vzťahov k pozemkom v k. ú. Petržalka dotknutých realizáciou stavby „Nosného systému MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafarikovo námestie, 1.časť Bosákova ulica – Šafarikovo námestie v Bratislave“ ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 12. 12.Návrh na schválenie budúceho nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre občianske združenie Slovenský krasokorčuliarsky zväz, na Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní 2016, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 13. 13.Návrh na schválenie dodatku č. 2 Zmluvy o nájme nehnuteľnosti v časti „doba nájmu“ a to z doby neurčitej na dobu určitú do 31.1.2019 ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku registra „E“ v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1956/5, Ing. Sergejovi Malakjanovi

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Krajskému súdu v Bratislave

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Ing. Gustávovi Lacovi a JUDr. Pavlovi Baginovi

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúci sa nájmu časti pozemku k. ú. Ružinov parc. č. 22187 spoločnosti NICOLA INVEST, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 21844/2, parc. č. 1531/1, parc. č. 15351/2 a parc. č. 15346/2 spoločnosti Europolis Harbour City s.r.o.

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 21796/1, parc. č. 21812 a parc. č. 21800 spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom v Bratislave

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3176/16, pre Soňu Račák

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23013/1, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s. so sídlom v Bratislave 3

  Materiály
 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132/3, pre občianske združenie Futbalový klub BCT Bratislava so sídlom v Bratislave

  Materiály
 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 17330/13 a novovytvorených pozemkov v Bratislave, v k. ú. Rača, parc. č. 1512/12, parc. č. 1512/13, parc. č. 1512/14, parc. č. 1512/15, parc. č. 1512/16, parc. č. 1512/17, parc. č. 1512/18 spoločnosti New City Development s.r.o. so sídlom v Bratislave

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4207/1 Jurajovi Vladárovi

 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 17029/49 až 58, spoločnosti SPP CNG s. r. o., so sídlom v Bratislave

 27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7061, spoločnosti Malé Krasňany s.r.o., so sídlom v Bratislave – dopravné napojenie

 28. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7061, spoločnosti Malé Krasňany s.r.o., so sídlom v Bratislave – obytný súbor

 29. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1035/2, pre Darinu Valentínovú

 30. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Vinohrady, Ružinov, Nivy, Karlova Ves, Dúbravka na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 31. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1366, pre Muhammada Asghara

 32. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 341, parc. č. 1766, parc. č. 3596 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Haanova č. 16-26, Smolenická č. 8-10 a Hálova č. 9, v zastúpení Bytového družstva Petržalka so sídlom v Bratislave

 33. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb v areáli lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave

 34. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 936, pre Imagine Development, s.r.o. so sídlom v Bratislave a na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1291/2013 zo dňa 24.10.2013

 35. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3024 pre spoločnosť Južné mesto IS, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 36. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1044, parc. č. 1739, parc. č. 4428/10, parc. č. 4691/48 pre spoločnosť MEDIAPRESS Bratislava, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 37. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5067/1, parc. č. 5068/1, parc. č. 5078/7, parc. č. 5947/26, parc. č. 5947/27, parc. č. 5947/28, pre spoločnosť MICROTECH, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 38. 38.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 937/16 a parc. č. 937/23 pre Rafael, n.o. so sídlom v Bratislave

 39. 39.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2 pre spoločnosť Správca VŠEMvs, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 40. 40.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5398/4, parc. č. 5399, parc. č. 5402/2, parc. č. 5402/3 pre spoločnosť VODOTIKA – MG, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 41. 41.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0708 08 00 v znení Dodatku č. 1, spoločnosti VILLA RUSTICA, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 42. 42.Návrh na zmenu doby nájmu z doby neurčitej na dobu určitú 20 rokov v nájomnej zmluve č. 078306250800 na nájom nebytových priestorov vo výmere 174,66 m2 v stavbe súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom nám. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves pre Petra Ložana so sídlom v Bratislave

 43. 43.Návrh na uzatvorenie Dohody podielových spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 849, s Andrejom Miklíkom, Luciou Miklikovou a Hanou Miklíkovou, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 44. 44.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4729/4, manželom Ivane Czafik Pozníkovej a Ing. Rolandovi Czafikovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 45. 45.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6793/1, PhDr. Diane Černohorskej, PhD. a Ing. Richardovi Vanekovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 46. 46.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 820/6, spoločnosti Synap s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 47. 47.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 821 a parc. č. 822, manželom Petrovi a Oľge Bakičovcom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 48. 48.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 480/9, parc. č. 480/10, parc. č. 480/11 a parc. č. 480/12, RNDr. Ľubomírovi Svitekovi a Alene Svitkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 49. 49.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 855/6, Mgr. Pavlovi Kelemenovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 50. 50.Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1186, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 51. 51.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5418/3 a parc. č. 5418/8, spoločnosti Unit trade s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 52. 52.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, časť parc. č. 1964/20, manželom Ing. Richardovi a Mgr. Júlii Procikovcom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 53. 53.Udelenie Čestného občianstva mesta Bratislavy p. Karlovi Gottovi

  Materiály
 54. 54.Návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácií cestovného ruchu na rok 2015

 55. 55.Návrh Dodatku č. .. k Zriaďovacej listine: 1. Centra voľného času Štefánikova 35, Bratislava, 2. Centra voľného času Kulíškova 6, Bratislava, 3. Centra voľného času Hlinícka 3, Bratislava, 4. Centra voľného času Pekníkova 2, Bratislava, 5. Centra voľného času Gessayova 6, Bratislava

  Materiály
 56. 56.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 57. 57.Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020

  Materiály
 58. 58.Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy

 59. 59.Cyklotrasa Vajnory - Rendez

 60. 60.Informácia o Programe odpadového hospodárstva Bratislavy na roky 2011 – 2015

  Materiály
 61. 61.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave a o návrhu Dodatku č. 1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve predloženého spol. Transprojekt s.r.o.

 62. 62.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

 63. 63.Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov) 6

  Materiály
 64. 64.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 65. 65.Informácia o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.; Halbart- Slovakia a.s.; Incheba, akciová spoločnosť; Mestský parkovací systém, spol. s r.o.; METRO Bratislava a.s. a Národné tenisové centrum, a.s.

  Materiály
 66. 66.Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2013 Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.

 67. 67.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2013

  Materiály
 68. 68.Návrh na schválenie sadzby výpočtu výšky nájmu v novopostavenom bytovom dome na Čapajevovej ulici v Bratislave, k. ú. Petržalka

 69. 69.Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MÚOP z rokov 2000 až 2003 vo výške 18 362,27 Eur

 70. 70.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov vo výmere 257,60 m2 v stavbe súpis. č. 361 na pozemku parc. č. 344 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

 71. 71.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov vo výmere 97,37 m2 v stavbe súpis. č. 361 na pozemku parc. č. 344 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

 72. 72.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na ul. Laurinská č. 5 v Bratislave, s priamym vstupom z ulice a na prízemí stavby na Uršulínskej ul. č. 6 v Bratislave so vstupom z nádvoria, k. ú. Staré Mesto

 73. 73.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v suteréne stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto (Aligátor)

 74. 74.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 75. 75.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1824, spoločnosti President MTA, s.r.o. so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 76. 76.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 176/30, parc. č. 176/31 a parc. č. 176/68, JUDr. Vladislavovi Dzúrikovi, CSC. a manželke PhDr. Kvetoslave Beňovej

 77. 77.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1993/12 a parc. č. 1993/13, Adriane Humolli

 78. 78.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, novovytvorená parc. č. 21527/2, Ing. Viliamovi Polakovičovi – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 79. 79.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 513/72, Radomírovi Dvořákovi – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 80. 80.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1079/14, Ing. Martinovi Gonosovi – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 81. 81.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 970, Ing. Ivanovi Zámečníkovi – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 82. 82.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1072, Ľudovítovi Baranyovszkému – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 83. 83.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa Mikuláša Szakála – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

 84. 84.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, stavby súpis. č. 8562 na parc. č. 373 v k. ú. Vrakuňa, dom smútku, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 85. 85.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, parc. č. 19613/1, 19613/3, 19540/1, 19540/9, 19540/10 a komunikácie na parc. č. 19613/1, k. ú. Vinohrady, Kamzík a Krásna hôrka, do správy Mestských lesov v Bratislave

 86. 86.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov a stavieb v lokalite Zlaté piesky, k. ú. Trnávka, športovej haly a pozemku parc. č. 1309 v k. ú. Petržalka, Bradáčova ul., do správy mestskej príspevkovej organizácie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

 87. 87.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3228, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 88. 88.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2376, a parc. č. 2377 a stavby súpis. č. 3035 na pozemku parc. č. 2376, k. ú. Petržalka, Vyšehradská č. 17, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 89. 89.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vnútroblok ohraničený ulicami Krížna, Záhradnícka, Karadžičova, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 90. 90.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v k. ú. Dúbravka parc. č. 112, parc. č. 113/1 a parc. č. 113/2, ulica K horárskej studni

 91. 91.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Veterná 8, Kupeckého 15, Trenčianska 48, 50, 56, Krížna 64, Líščie nivy 4, Dvojkrížna 2, Čiližská 6, Riazanská 48, Tehelná 15, Gelnická 16, Hlaváčikova 1, Kudlákova 3, Cabanova 16, Bakošova 16, Jungmannova 8, Gessayova 16, Blagoevova 18, Šustekova 1, Holíčska 11 vlastníkom bytov

  Materiály
 92. 92.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach na ulici Stodolová-hromadné garáže, Krížna 64, Jána Stanislava 18 vlastníkom garáží a nebytových priestorov

  Materiály
 93. 93.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 94. 94.Interpelácie

 95. 95.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály

 2. .Prijaté uznesenie