Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 25.09.2014

 • 25. septembra 2014, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Zasadnutie pokračuje 08.10.2014
 1. 1a.Nakladanie s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy do skončenia volebného obdobia – uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 2. 1.Návrh na schválenie výsledku verejného obstarávania na „Refinancovanie úverov hlavného mesta SR Bratislavy“

  Materiály
 3. 2.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 08. 2014 a návrh na predĺženie termínu plnenia a zrušenia niektorých uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 4. 3.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014

 5. 4.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

  Materiály
 6. 5.Komplexná správa o výsledkoch hospodárenia s majetkom mesta za cele funkčné obdobie

 7. 6.Predloženie návrhu zmeny algoritmu deľby tržieb medzi dopravcov v IDS BK

  Materiály
 8. 7.Postup pri zabezpečení sanačných opatrení v priestore zosuvu nad Devínskou cestou a návrh preventívnych opatrení súvisiacich so zvýšením intenzity čistenia odvodňovacích systémov v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 9. 8.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti telesnej kultúry

 10. 9.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1997, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 11. 10.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2001, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 12. 11.Cyklotrasa Vajnory - Rendez

 13. 12.Návrh na usporiadanie vzťahov k pozemkom v k. ú. Petržalka dotknutých realizáciou stavby „Nosného systému MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafarikovo námestie, 1.časť Bosákova ulica – Šafarikovo námestie v Bratislave“ ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 14. 13.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej budú novovytvorené pozemky v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, so spoločnosťou Národný futbalový štadión, a.s., so sídlom v Bratislave

 15. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23013/1, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 15.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

 17. 16.Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat

  Materiály
 18. 17.Návrh na schválenie budúceho nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre občianske združenie Slovenský krasokorčuliarsky zväz, na Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní 2016, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 19. 18.Návrh na schválenie dodatku č. 2 Zmluvy o nájme nehnuteľnosti v časti „doba nájmu“ a to z doby neurčitej na dobu určitú do 31.1.2019 ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 20. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži

  Materiály
 21. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku registra „E“ v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1956/5, Ing. Sergejovi Malakjanovi

 22. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Krajskému súdu v Bratislave

 23. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Ing. Gustávovi Lacovi a JUDr. Pavlovi Baginovi

 24. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúci sa nájmu časti pozemku k. ú. Ružinov parc. č. 22187 spoločnosti NICOLA INVEST, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 25. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 21844/2, parc. č. 1531/1, parc. č. 15351/2 a parc. č. 15346/2 spoločnosti Europolis Harbour City s.r.o.

 26. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 21796/1, parc. č. 21812 a parc. č. 21800 spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom v Bratislave

 27. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3176/16, pre Soňu Račák

 28. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132/3, pre občianske združenie Futbalový klub BCT Bratislava so sídlom v Bratislave

  Materiály
 29. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 17330/13 a novovytvorených pozemkov v Bratislave, v k. ú. Rača, parc. č. 1512/12, parc. č. 1512/13, parc. č. 1512/14, parc. č. 1512/15, parc. č. 1512/16, parc. č. 1512/17, parc. č. 1512/18 spoločnosti New City Development s.r.o. so sídlom v Bratislave

 30. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4207/1 Jurajovi Vladárovi

 31. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9340, 9341, 9342, 9343, 9344, 9345, 9346, 9347, 9348, 9349, 9350, 9351, 9356, 9357, 9358 a 9359, spoločnosti Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Maťuš, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 32. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9352, 9353, 9354 a 9355, Ivanovi Holíkovi

 33. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 8883, 8887, 8888, 8889, 8890, 8957, 8958, 8959, 8962, 8963, 8964, 8965, 8664, 8992/2 a 9239/4 spoločnosti Villa Víno Rača a.s., so sídlom v Bratislave

 34. 33.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemkov v Bratislave, v k. ú. Vinohrady a v k. ú. Rača

  Materiály
 35. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 17029/49 až 58, spoločnosti SPP CNG s. r. o., so sídlom v Bratislave

 36. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7061, spoločnosti Malé Krasňany s.r.o., so sídlom v Bratislave – dopravné napojenie

 37. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7061, spoločnosti Malé Krasňany s.r.o., so sídlom v Bratislave – obytný súbor

 38. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1035/2, pre Darinu Valentínovú

 39. 38.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Vinohrady, Ružinov, Nivy, Karlova Ves, Dúbravka na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 40. 39.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1366, pre Muhammada Asghara, trvale bytom Hainburg, Rakúska republika, prechodne bytom v Bratislave – uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 41. 40.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 341, parc. č. 1766, parc. č. 3596 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Haanova č. 16-26, Smolenická č. 8-10 a Hálova č. 9, v zastúpení Bytového družstva Petržalka so sídlom v Bratislave

 42. 41.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb v areáli lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 43. 42.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 936, pre Imagine Development, s.r.o. so sídlom v Bratislave a na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1291/2013 zo dňa 24.10.2013

 44. 43.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3024 pre spoločnosť Južné mesto IS, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 45. 44.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1044, parc. č. 1739, parc. č. 4428/10, parc. č. 4691/48 pre spoločnosť MEDIAPRESS Bratislava, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 46. 45.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5067/1, parc. č. 5068/1, parc. č. 5078/7, parc. č. 5947/26, parc. č. 5947/27, parc. č. 5947/28, pre spoločnosť MICROTECH, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 47. 46.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 937/16 a parc. č. 937/23 pre Rafael, n.o. so sídlom v Bratislave

 48. 47.Návrh na schválenie zámeru na prevod majetku hlavného mesta SR Bratislavy, vodovodnej infraštruktúry na sídlisku Pri Šajbách, realizovanej počas výstavby bytov v rokoch 1989 -1993 a ďalších rozostavaných vodných stavieb na území mesta spoločnosti BVS, a. s. ako prípadu osobitného zreteľa

  Materiály
 49. 48.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2 pre spoločnosť Správca VŠEMvs, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 50. 49.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5398/4, parc. č. 5399, parc. č. 5402/2, parc. č. 5402/3 pre spoločnosť VODOTIKA – MG, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 51. 50.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0708 08 00 v znení Dodatku č. 1, spoločnosti VILLA RUSTICA, s.r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 52. 51.Návrh na zmenu doby nájmu z doby neurčitej na dobu určitú 20 rokov v nájomnej zmluve č. 078306250800 na nájom nebytových priestorov vo výmere 174,66 m2 v stavbe súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom nám. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves pre Petra Ložana so sídlom v Bratislave

 53. 52.Návrh na uzatvorenie Dohody podielových spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 849, s Andrejom Miklíkom, Luciou Miklikovou a Hanou Miklíkovou, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 54. 53.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4729/4, manželom Ivane Czafik Pozníkovej a Ing. Rolandovi Czafikovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 55. 54.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6793/1, PhDr. Diane Černohorskej, PhD. a Ing. Richardovi Vanekovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 56. 55.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 820/6, spoločnosti Synap s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 57. 56.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 821 a parc. č. 822, manželom Petrovi a Oľge Bakičovcom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 58. 57.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 480/9, parc. č. 480/10, parc. č. 480/11 a parc. č. 480/12, RNDr. Ľubomírovi Svitekovi a Alene Svitkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 59. 58.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 855/6, Mgr. Pavlovi Kelemenovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 60. 59.Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1186, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 61. 60.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5418/3 a parc. č. 5418/8, spoločnosti Unit trade s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 62. 61.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, časť parc. č. 1964/20, manželom Ing. Richardovi a Mgr. Júlii Procikovcom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 63. 62.Udelenie Čestného občianstva mesta Bratislavy p. Karlovi Gottovi

  Materiály
 64. 63.Návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácií cestovného ruchu na rok 2015

 65. 64.Návrh Dodatku č. .. k Zriaďovacej listine: 1. Centra voľného času Štefánikova 35, Bratislava, 2. Centra voľného času Kulíškova 6, Bratislava, 3. Centra voľného času Hlinícka 3, Bratislava, 4. Centra voľného času Pekníkova 2, Bratislava, 5. Centra voľného času Gessayova 6, Bratislava

  Materiály
 66. 65.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 67. 66.Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020

  Materiály
 68. 67.Stratégia podpory a rozvoja elektromobility na území hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 69. 68.Návrh financovania obnovy vozidlového parku pre MHD

 70. 69.Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy

 71. 70.Informácia o Programe odpadového hospodárstva Bratislavy na roky 2011 – 2015

  Materiály
 72. 71.Návrh na schválenie sadzby výpočtu výšky nájmu v novopostavenom bytovom dome na Čapajevovej ulici v Bratislave, k. ú. Petržalka

 73. 72.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov vo výmere 257,60 m2 v stavbe súpis. č. 361 na pozemku parc. č. 344 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

 74. 73.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov vo výmere 97,37 m2 v stavbe súpis. č. 361 na pozemku parc. č. 344 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

 75. 74.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na ul. Laurinská č. 5 v Bratislave, s priamym vstupom z ulice a na prízemí stavby na Uršulínskej ul. č. 6 v Bratislave so vstupom z nádvoria, k. ú. Staré Mesto

 76. 75.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v suteréne stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto (Aligátor)

 77. 76.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 78. 77.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 176/30, parc. č. 176/31 a parc. č. 176/68, JUDr. Vladislavovi Dzúrikovi, CSC. a manželke PhDr. Kvetoslave Beňovej - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 79. 61.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave a o návrhu Dodatku č. 1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve predloženého spol. Transprojekt s.r.o. -prerokované 8.10.2014

 80. 64.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy - prerokované 8.10.2014

  Materiály
 81. 65.Informácia o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.; Halbart- Slovakia a.s.; Incheba, akciová spoločnosť; Mestský parkovací systém, spol. s r.o.; METRO Bratislava a.s. a Národné tenisové centrum, a.s. - prerokované 8.10.2014

  Materiály
 82. 66.Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2013 Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. - prerokované 8.10.2014

 83. 67.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2013 - prerokované 8.10.2014

  Materiály
 84. 69.Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MÚOP z rokov 2000 až 2003 vo výške 18 362,27 Eur - prerokované 8.10.2014

 85. 75.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1824, spoločnosti President MTA, s.r.o. so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - prerokované 8.10.2014

 86. 77.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1993/12 a parc. č. 1993/13, Adriane Humolli - prerokované 8.10.2014

 87. 78.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, novovytvorená parc. č. 21527/2, Ing. Viliamovi Polakovičovi – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - prerokované 8.10.2014

 88. 79.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 513/72, Radomírovi Dvořákovi – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - prerokované 8.10.2014

 89. 80.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1079/14, Ing. Martinovi Gonosovi – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - prerokované 8.10.2014

 90. 81.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 970, Ing. Ivanovi Zámečníkovi – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - prerokované 8.10.2014

 91. 82.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1072, Ľudovítovi Baranyovszkému – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - prerokované 8.10.2014

 92. 83.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa Mikuláša Szakála – majetkovoprávne usporiadanie pozemku - prerokované 8.10.2014

 93. 84.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, stavby súpis. č. 8562 na parc. č. 373 v k. ú. Vrakuňa, dom smútku, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy - prerokované 8.10.2014

 94. 85.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, parc. č. 19613/1, 19613/3, 19540/1, 19540/9, 19540/10 a komunikácie na parc. č. 19613/1, k. ú. Vinohrady, Kamzík a Krásna hôrka, do správy Mestských lesov v Bratislave - prerokované 8.10.2014

 95. 86.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov a stavieb v lokalite Zlaté piesky, k. ú. Trnávka, športovej haly a pozemku parc. č. 1309 v k. ú. Petržalka, Bradáčova ul., do správy mestskej príspevkovej organizácie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy - prerokované 8.10.2014

 96. 87.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3228, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka - prerokované 8.10.2014

 97. 88.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2376, a parc. č. 2377 a stavby súpis. č. 3035 na pozemku parc. č. 2376, k. ú. Petržalka, Vyšehradská č. 17, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka - prerokované 8.10.2014

 98. 89.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vnútroblok ohraničený ulicami Krížna, Záhradnícka, Karadžičova, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - prerokované 8.10.2014

 99. 90.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v k. ú. Dúbravka parc. č. 112, parc. č. 113/1 a parc. č. 113/2, ulica K horárskej studni - prerokované 8.10.2014

 100. 91.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Veterná 8, Kupeckého 15, Trenčianska 48, 50, 56, Krížna 64, Líščie nivy 4, Dvojkrížna 2, Čiližská 6, Riazanská 48, Tehelná 15, Gelnická 16, Hlaváčikova 1, Kudlákova 3, Cabanova 16, Bakošova 16, Jungmannova 8, Gessayova 16, Blagoevova 18, Šustekova 1, Holíčska 11 vlastníkom bytov - prerokované 8.10.2014

  Materiály
 101. 92.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach na ulici Stodolová-hromadné garáže, Krížna 64, Jána Stanislava 18 vlastníkom garáží a nebytových priestorov - prerokované 8.10.2014

  Materiály
 102. 93.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - prerokované 8.10.2014

  Materiály
 103. 94.Interpelácie - prerokované 8.10.2014

 104. 95.Rôzne - prerokované 8.10.2014

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o plnení kapitálových výdavkoch rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a o plnení programu 13 Poslanecké priority

 4. d.Informácia o vyhlásených obchodných verejných súťažiach a ich výsledkoch na nájom nebytových priestorov na Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave v roku 2014

 5. e.Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra SR Bratislavy

 6. f.Informácia o plnení opatrení k správe mestského kontrolóra č. 16/2013

 7. g.Informácia o pridelených bytoch za 2. štvrťrok 2014

 8. h.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Daxnerovo námestie a Čiližská 18, Dudvážska 33, Rozvodná 13, Ľudovíta Fullu 15, Lachova 26, Beňadická 36, Budatínska 41 vlastníkom

 9. i.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov,

 10. p.úchajúceho k bytu č. 12 v bytovom dome na ulici Kvetná 14, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov

 11. j.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

 12. k.Informácia k žiadosti o opätovné prerokovanie Petície za zachovanie športových a voľno časových aktivít v obci Čunovo a za zmenu plánu Hlavného mesta SR Bratislavy

 13. l.Informácia z rokovania pracovnej skupiny ZaD 03

 14. m.Informácia o zmene organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. septembra 2014

 15. n.Informácia o prijímateľoch sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava za II. štvrťrok 2014 (obdobie od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014)

 16. o.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac jún, júl, august 2014