Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 06.06.2013

 • 6. júna 2013
 • lavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa bude konať 6. júna 2013 (štvrtok) začne po skončení pokračovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 24. a 25. 4. 2013 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. posc
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 0.Informácia o aktuálnej povodňovej situácii v hlavnom meste SR Bratislave

 2. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2013

 3. 2.Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 4. 3.Aktualizácia územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, v znení zmien a doplnkov v rozsahu jednotlivých lokalít

 5. 4.Návrh na sanáciu skorodovaných stožiarov verejného osvetlenia vrátane návrhu na financovanie - ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

  Materiály
 6. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu stravovacej prevádzky v DOMOVE JESENE ŽIVOTA

  Materiály
 7. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v Domove pri kríži

  Materiály
 8. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – mosta Apollo cez Dunaj v Bratislave, spoločnosti SlovakTelekom, a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 9. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena časti pozemku registra "C" v Bratislave parc. č. 7800/7, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti AKJ s.r.o. so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 10. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5 a parc. č. 21340/3, Ivanovi Tychlerovi

 11. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave parc. č. 21782, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bezručová Invest, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 12. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1795, spoločnosti MARINER, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 13. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/2, Róbertovi Šarníkovi

 14. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 3617/7 a parc. č. 3617/12, spoločnosti CZ INVEST, s. r. o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 15. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1511/48 spoločnosti REEGAS s.r.o. so sídlom v Bratislave

 16. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1444 a parc. č. 3352, spoločnosti ECOLIO s.r.o., so sídlom v Bratislave

 17. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2697/1, Zoroslavovi Smolinskému, bytom v Bratislave

 18. 17.Návrh na uzavretie zmluvy o vzájomnom prevode pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka a Trnávka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a pozemkov v k. ú. Devín vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 19. 18.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti APOLLO ARENA s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 20. 19.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/159 podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. a parc. č. 1020/152 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti STAV-TRADE, spol. s r.o, so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 21. 20.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/14 a parc. č. 21878/2, spoločnosti NEOPROT spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 22. 21.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15301/40, spoločnosti COOP PRODUKT SLOVENSKO, so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 23. 22.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13605/101, spoločnosti BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom v Šamoríne, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 24. 23.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, novovytvoreného pozemku parc. č. 18996/42 a pozemku parc. č. 18996/37, Františkovi Baligovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 25. 24.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 529/4, Ing. Vladimírovi Kosecovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 26. 25.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 309/7, spoločnosti XL six s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 27. 26.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4301/12, spoločnosti MEDITRADE spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 28. 27.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 590/2, Rastislavovi Lehotskému, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 29. 28.Návrh na prenájom pozemku na umiestnenie sochy sv. Cyrila, Metoda a Gorazda - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 30. 29.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v krízovom stredisku

  Materiály
 31. 30.Návrh tarifných podmienok pre držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP-S v Bratislave v rámci IDS BK po 30.6.2013

  Materiály
 32. 31a.Informácia o činnosti komisie a jej návrhu riešenia lokality bývalého cyklistického štadióna

 33. 31b.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 34. 31c.Zásady poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám

 35. 32.Návrhy systémových opatrení zabraňujúcich zneužívaniu financií poskytnutých z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy neverejným základným umeleckým školám a centrám voľného času

 36. 33.Zmena rozpočtu projektov Participatívneho rozpočtu - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 37. 34.Návrh na reštruktualizáciu časti dlhu príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy

  Materiály
 38. 35.Materiály, ktoré boli prerokované a schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 23. mája 2013

  Materiály
 39. 36.Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Incheba, a.s.

  Materiály
 40. 37.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie druhotných surovín

  Materiály
 41. 38.Informácia o realizácii vstavby skyboxov na 5. nadzemnom podlaží budovy Zimného štadióna O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave na náklady HC SLOVAN Bratislava, a.s.

  Materiály
 42. 39.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  Materiály
 43. 40.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

  Materiály
 44. 41.Návrh na zriadenie pracovnej komisie za účasti zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy, dotknutých mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Bratislavského samosprávneho kraja, za účelom doplnenia špecifických požiadaviek na priestorové usporiadanie a funkčné využitie plôch na úrovni mestských častí - vinice s bývaním - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 45. 42.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 46. 43.Návrh na opätovné prerokovanie a určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 47. 44.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí a medziposchodí stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

 48. 45.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v suteréne stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

 49. 46.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na 1. poschodí, prízemí a v suteréne stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

 50. 47.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto

  Materiály
 51. 48.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí objektu na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto

  Materiály
 52. 49.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí objektu na Českej ul. č. 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto

  Materiály
 53. 50.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ul. Hany Meličkovej č. 11 A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves

  Materiály
 54. 51.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v objekte na Jurigovom nám. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves

 55. 52.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí objektu na Pribišovej ul č. 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves

  Materiály
 56. 53.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v objekte na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka

 57. 54.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, nebytového priestoru č. 906 na prízemí, vo výmere 151,19 m2, nachádzajúceho sa v bytovom dome Panská ul. č. 2, súp. č. 242, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 58. 55.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Svoradova ulica, pozemkov parc. č. 691/3 a parc. č. 691/8, a stavby bez súpisného čísla nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 691/8, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

  Materiály
 59. 56.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4512, Korabinského ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 60. 57.Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Slávičie údolie, pozemku parc. č. 2408/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 61. 58.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova a Terchovská ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 5

 62. 59.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, Bazová ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 63. 60.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2937/10 a parc. č. 2937/19, Mlynská dolina, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 64. 61.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3400/158, Na vrátkach, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 65. 62.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434/4, ul. Pod záhradami, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 66. 63.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 67. 64.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 729/24 a parc. č. 730, Hradná ul. formou priameho predaja s cenovou ponukou

 68. 65.Návrh na predaj rekreačnej chaty so súp. č. 816 a pozemkov parc. č. 5079/14, parc. č. 5079/15, parc. č. 5079/69 v okrese Senica, obci Sekule, k. ú. Sekule, rekreačná oblasť Moravský Ján – Sekule, formou priameho predaja s cenovou ponukou

 69. 66.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 4934/30, Stará Vajnorská, spoločnosti MEKY SK s.r.o. – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 70. 67.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4428/3, spoločnosti Slovenská pošta, a.s. – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 71. 68.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2565 a parc. č. 2566, spoločnosti BPY, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou a pozemku k nej priľahlého

  Materiály
 72. 69.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 386, spoločnosti INFORAMA a.s., so sídlom v Bratislave, a návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 387/1, spoločnosti INFORAMA a.s., so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 73. 70.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6004/20 a parc. č. 6004/19, Júnova ulica, JUDr. Jánovi Krajčimu a Alžbete Krajčiovej - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 74. 71a.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9116/14 a parc. č. 9116/16, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  Materiály
 75. 71.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v k. ú. Nové Mesto, pozemkov parc. č. 13210/2 a parc. č. 22074/14 do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 76. 72.Návrh na nezverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, pozemkov parc. č. 12155/2, parc. č. 13097, parc. č. 13098/2, parc. č. 13100/2, parc.č. 13100/101, parc.č. 22068/2 a parc. č. 22402/2, do správy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 77. 73.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rusovce, pozemkov parc. č. 93/1 a parc. č. 250/602 do správy mestskej časti Bratislava – Rusovce

 78. 74.Návrh na odpustenie dlhu v sume 680,84 Eur

  Materiály
 79. 75.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 80. 76.Interpelácia

 81. 77.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o stave riešenia majetkových vzťahov so spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť vo veci nakladania s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 4. d.Informácia o postupe obstarania zmien a doplnkov územného plánu hl.m. SR Bratislavy v lokalite Kráľova hora

 5. e.Informácia o stave mestských kúpeľov Grössling

 6. f.Informácia o vydaní Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou od 1. 5. 2013

 7. g.Informácia o prijímateľoch sociálnych služieb umiestnených v zariadení sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013

 8. h.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch zadaných oddelením správy nehnuteľností

 9. i.Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 10. 2012 do 31. 03. 2013

 10. j.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou ÚMK a ich plnení v mestskej príspevkovej organizácii Múzeum mesta Bratislavy

 11. k.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou v mestskej rozpočtovej organizácii Základnej umeleckej škole Jána Albrechta Topoľčianska 15, Bratislava

 12. l.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mozartova 12, Klincová 5, Jelačičova 16, 18, Čiližská 1, Riazanská 48, 50, Hálkova 46, 48, 50, 52, Ladislava Dérera 2, Ladislava Dérera 4, Nejedlého 12, Wolkrova 7, Nobelovo námestie 9, Vígľašská 9, Vígľašská 6 vlastníkom bytov

 13. m.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac apríl 2013