Bod č. 8

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena časti pozemku registra "C" v Bratislave parc. č. 7800/7, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti AKJ s.r.o. so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.