Bod č. 27

Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 590/2, Rastislavovi Lehotskému, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.