Bod č. 24

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 529/4, Ing. Vladimírovi Kosecovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.