Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 29.06.2016 - 30.06.2016

 • 29. júna 2016 (po skončení pokračujúceho Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26. 5. 2016, ktoré začína o 14:00 h, V stredu 29.6.2016 začne rokovanie od bodu 26 do ukončenia rokovania v tento deň. Vo štvrtok 30.6.2016 začne rokovanie od bodu 1.)
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [59.28 kB]
 1. 1.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností

 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov

 6. 5a.Návrh na zrušenie Dodatku č. 4 zo dňa 20. 1. 2016 k zmluve zo dňa 12. 12. 2006 uzavretej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou City TV, s.r.o.

  Materiály
 7. 6.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

 8. 7.Návrh na načerpanie 3. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) pre hlavné mesto SR Bratislavu

 9. 8.Návrh na schválenie nájmu šatňových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave pre Slovenský zväz ľadového hokeja a HC SLOVAN Bratislava - mládež ako prípad hodný osobitného zreteľa

 10. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – nebytového priestoru o rozlohe 128,1 m² na Kapucínskej č. 1 pre Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o.

  Materiály
 11. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – nebytového priestoru o rozlohe 33 m2 na Klariskej č. 16 pre Mgr. Martinu Katuščákovú a Mgr. Andreu Vadasovú

  Materiály
 12. 11.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov Domove seniorov

 13. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22105/3, RNDr. Gabriele Tóthovej a RNDr. Ondrejovi Tóthovi

 14. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15470/20 vytvoreného geometrickým plánom č. 227/2015, Ing. Vladimírovi Bohuslavovi

 15. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2088/6, parc. č. 2090/4, parc. č. 2381/10, parc. č. 2381/11, parc. č. 3038 a parc. č. 3122/301, do výlučného vlastníctva Stojčeho Spasovského

 16. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1502/2, do výlučného vlastníctva Róberta Michalicu

 17. 16.Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-5964/2015/Nivy/1818/SimJa, číslo hlavného mesta SR Bratislavy č. 048800801600 zo dňa 15.2.2016, ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 18. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, Róbertovi Kužlíkovi

 19. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu spoluvlastníckeho podielu 7389/10000 k nebytovým priestorom nachádzajúcim sa v stavbe súpis. č. 6331 na pozemkoch parc. č. 917/6 a 917/8, k. ú. Karlova Ves, pre Karloveský športový klub so sídlom v Bratislave

 20. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavby „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 21. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 2355–2359 a parc. č. 2361, mestskej časti Bratislava-Čunovo

 22. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prenajatých Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05-00 Spojeným štátom americkým

 23. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov (Pavilón D) nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1220 na pozemku parc. č. 4723/4 a časti pozemku parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave

 24. 23.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, pozemok parc. č. 19548/3 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky parc. č. 18338/2,4 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Ing. Stanislava Poláka a Mgr. Renáty Polákovej, členov Občianskeho združenia Urovnanie a Náprava

 25. 24.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 21511/6 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 2187/30 vo vlastníctve SR – Úradu vlády Slovenskej republiky

  Materiály
 26. 25.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2015 a hodnotiaca správa za rok 2015

 27. 26a.Návrh na zverenie pozemku pod futbalovým ihriskom registra C-KN parc.č. 918 na Molecovej ulici a o zverenie spoluvlastníckeho podielu v stavbe telocvične a šatní v objekte Základnej umeleckej školy J.Kresánka na Karloveskej ulici č. 3 v Bratislave do správy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

 28. 26.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5. 2016 a niektorých priebežne plnených uznesení k 30. 6. 2016

 29. 27.Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, a to k pozemkom parc. č. 1416/1 a parc. č. 1417/1

 30. 28.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21385/1, parc. č. 21387 a parc. č. 21383/4, v prospech Slovenského národného divadla

  Materiály
 31. 29.Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody k pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1592/9, parc. č. 1592/18 v prospech Ing. Štefana Matiašoviča

 32. 30.Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 33. 31.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2016

 34. 32.Petícia proti zámeru výstavby náhradných nájomných bytov - Astronomická, par. č. 1222/3, MČ Bratislava-Ružinov

 35. 33.Petícia za prijatie občianskeho návrhu na skultivovanie petržalského nábrežia Dunaja v lokalite bývalého kúpaliska Lido a zapracovanie projektu Lido lagúny do Územného plánu

 36. 34.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 37. 34a.Doplňujúca informácia k bodom prerokovaných na valnom zhromaždení BVS a.s., dňa 30.6.2016

 38. 36.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácii druhotných surovín

  Materiály
 39. 37.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., dňa 17. júna 2016

  Materiály
 40. 38.Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu dňa 24. mája 2016

  Materiály
 41. 39.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., dňa 27. júna 2016

  Materiály
 42. 40.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s., dňa 30. júna 2016

  Materiály
 43. 41.Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy vo vzťahu k implementácii požiadaviek mestských častí k riešeniu nimi navrhovaných infraštruktúrnych investičných zámerov

 44. 42.Zásady poskytovania finančného príspevku na podporu udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

 45. 43.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom 261/2011 Z. z.

  Materiály
 46. 44.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

 47. 45.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 - 2020

 48. 46.Memorandum o spolupráci medzi mestskými časťami Bratislava-Lamač, Bratislava-Dúbravka a hlavným mestom SR Bratislavou o realizácii spoločného projektového zámeru vytvorenia podmienok cyklotrás ako súčasti hospodárskej politiky mestských častí okresu Bratislava IV

 49. 47.Informatívna správa o príležitosti pre tvorbu širokej stratégie rozvoja kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu s ohľadom na možnosť kandidatúry hlavného mesta Bratislava na titul Creative City UNESCO a členstvo v Creative Cities Network

 50. 48.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2015 a účtovná závierka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2015

 51. 49.Návrh na menovanie zástupcov do rady školy pri Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta, Panenská a do rady školy pri Základnej umeleckej škole na Radlinského ul. v Bratislave

  Materiály
 52. 50.Návrh Zásad na poskytovanie finančného príspevku mnohodetným rodinám

  Materiály
 53. 51.Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave 2016 - 2018 - doplnená

 54. 52.Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014 - Mestské lesy

  Materiály
 55. 53.Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie Mestských lesov v Bratislave

  Materiály
 56. 54.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Solivarská 4, Solivarská 21, 23, Plickova 6, 10, Saratovská 17, Fedinova 1, Švabinského 14, Holíčska 23, Fedinova 14, Černyševského 23, Mamateyova 12, Pankúchova 3, Blagoevova 10, 12, Blagoevova 14, 16, Vyšehradská 21, vlastníkom bytov

  Materiály
 57. 54a.Projekt Nová Obchodná

  Materiály
 58. 55.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 59. 56.Interpelácie

 60. 57.Rôzne

 61. 58.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory parc. č. 2070/36, parc. č. 2070/9 a novovytvorených pozemkov, parc. č. 1944/1, parc. č. 1965/110, parc. č. 1972/65, parc. č. 1972/66, parc. č. 1972/67, parc. č. 1973/131, parc. č. 1973/134, parc. č. 1974/611, parc. č. 1974/612, parc. č. 1974/614, parc. č. 1974/615, parc. č. 1974/617, parc. č. 661/3, parc. č. 661/1, parc. č. 2070/62 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 1121/5, parc. č. 1121/8, parc. č. 1121/10, parc. č. 1121/13, parc. č. 1121/16, parc. č. 1121/18, parc. č. 1121/20, vo vlastníctve PD Vajnory,ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. e.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 1.1.2015 do 31.12.2015

 6. f.Informácia o stave predložených inventarizácií nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestským častiam k 31. 12. 2015

 7. g.Informácia o stave reštitučného konania č. k. 1108/92 – reštituenti Dušan Kováč, Ing. Ľubica Hitková, Alena Poláčeková, reštitúcia pozemku v katastrálnom území Bratislava - Staré Mesto, parc. č. 2185/3

 8. h.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Jána Stanislava 8, Zadunajská cesta 3, Blagoevova 10, Topoľčianska 10 vlastníkom bytov

  Materiály
 9. i.Informácia o aktuálnom stave aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy – Zmeny a doplnky 04

 10. j.Informácia o príprave SK PRES

  Materiály
 11. k.Informácia o stave príprav III. B etapy IDS BK – zavedenie predaja elektronického cestovného lístka

  Materiály
 12. l.Informácie o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2015

 13. m.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac máj 2016