Návrh čiastkového uznesenia - Korček Tomáš

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zaokrúhlenie sadzby za prenocovanie z 1,65 Eur na 1,90 Eur pri ubytovacích zariadeniach od trojhviezdičkových hotelov vrátane a vyššie.