Návrh uznesenia - Olekšák Radoslav

Návrh na zverenie pozemku pod futbalovým ihriskom registra C-KN parc.č. 918 na Molecovej ulici a o zverenie spoluvlastníckeho podielu v stavbe telocvične a šatní v objekte Základnej umeleckej školy J.Kresánka na Karloveskej ulici č. 3 v Bratislave do správy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
nájom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, pozemok registra C-KN parc. č. 918 - ostatné plochy vo výmere 9 077 m2 na Molecovej ul., k. ú. Karlova Ves, zastavaný futbalovým ihriskom, telocvične a šatne v objekte ZUŠ J. Kresánka,  parc. č. 917/8, na Karloveskej ulici č. 3 v Bratislave, za sumu 1,00 Eur na dobu 20 rokov.