Návrh čiastkového uznesenia - Pilinský Peter (Zmena v texte VZN)

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

1. v § 9 ods. 4 za slová "oprávnenej osoby" vložiť slová "alebo pri nehnuteľnostiach podľa ods. 1 písm. f)"
2. v § 19 ods. 3 na konci odseku odstrániť bodku a pokračovať textom "alebo príslušnej mestskej časti"