Návrh uznesenia

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 nasledovne:
  1. zníženie bežných príjmov o 267 263,00  Eur,
  2. zvýšenie bežných výdavkov o 583 480,00  Eur,
  3. zníženie kapitálových príjmov o 93 749,00  Eur,
  4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 73 981,00 Eur,
  5. zvýšenie príjmových finančných operácií  o 1 018 473,00 Eur.