BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 nasledovne:
  1. zníženie bežných príjmov o 267 263,00  Eur,
  2. zvýšenie bežných výdavkov o 583 480,00  Eur,
  3. zníženie kapitálových príjmov o 93 749,00  Eur,
  4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 73 981,00 Eur,
  5. zvýšenie príjmových finančných operácií  o 1 018 473,00 Eur.