Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1502/2, do výlučného vlastníctva Róberta Michalicu

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku reg. „E“ v k. ú. Devín, parc. č. 1502/2 – orná pôda vo výmere 129 m2, evidovaného na LV č. 2982, do výlučného vlastníctva Róberta Michalicu,   za kúpnu cenu 3 145,02 Eur.
 
Kúpna cena  je stanovená na základe znaleckého posudku č. 18/2016 zo dňa 18.4.2016 vypracovaného znaleckou organizáciou FINDEX s.r.o., IČO 31403271, vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 24,38 Eur/m2. Pri výmere 129 m2 kúpna cena predstavuje sumu 3 145,02 Eur,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Žiadateľ o kúpu je výlučným vlastníkom dvoch pozemkov reg. „C“ v k. ú. Devín, parc. č. 1370/28 a parc. č. 1370/30. Uvedené pozemky sú evidované na LV č. 3674. Pozemok reg. „E“ parc. č. 1502/2 sa nachádza medzi týmito dvoma pozemkami. Na pozemok reg. „C“ parc. č. 1370/30 môže žiadateľ vstúpiť len prechodom cez pozemok registra „E“ parc.č. 1502/2.  Kúpou pozemku reg. „E“ parc. č. 1502/2 si chce žiadateľ zabezpečiť bezproblémový vstup na svoj pozemok reg. „C“ parc. č. 1370/30. Po kúpe daného pozemku vytvoria pozemky vo vlastníctve žiadateľa súvislý celok. Vzhľadom k tomu, že pozemok reg. „E“ parc. č. 1502/2 susedí len s pozemkami vo vlastníctve tretích osôb, je pre hlavné mesto nevyužiteľný.