Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu spoluvlastníckeho podielu 7389/10000 k nebytovým priestorom nachádzajúcim sa v stavbe súpis. č. 6331 na pozemkoch parc. č. 917/6 a 917/8, k. ú. Karlova Ves, pre Karloveský športový klub so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom spoluvlastníckeho podielu 7389/10000 k nebytovým priestorom vo výmere 662,42 m2, nachádzajúcim sa v stavbe súpis. č. 6331, na pozemkoch  parc. č. 917/6 a 917/8, k. ú. Karlova Ves, LV 5460, pre Karloveský športový klub, so sídlom Janotova 12 v Bratislave, IČO: 31771181, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy na dobu určitú 20 rokov, za účelom užívania predmetných nebytových priestorov na vykonávanie športových aktivít, za nájomné  20,00 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 13 248,40 ​Eur,

s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
 
V zmluve o budúcej zmluve č. 078300591100/0099 sa hlavné mesto SR Bratislava zaviazalo uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú 20 rokov odo dňa účinnosti zmluvy za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov spoluvlastníckeho podielu 7389/10000 k nebytovým priestorom nachádzajúcim sa v stavbe súp. č. 6331, preto predkladáme návrh na nájom spoluvlastníckeho podielu 7389/10000 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.