Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, a to k pozemkom parc. č. 1416/1 a parc. č. 1417/1

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
neuplatnenie predkupného práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Karlova Ves, a to k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 1416/1 – orná pôda vo výmere 2 485 m² a parc. č. 1417/1 – orná pôda vo výmere 797 m², zapísaných na LV č. 3497, od výlučného vlastníka Františka Borbélyho, za kúpnu cenu 539 000,00 Eur, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 4K/37/2015 vedený správcom JUDr. Marekom Glembom.