Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 2355–2359 a parc. č. 2361, mestskej časti Bratislava-Čunovo

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo,
parc. č. 2355 – orná pôda vo výmere 8 749 m2,
parc. č. 2356 – orná pôda vo výmere  13 518 m2,
parc. č. 2357 – ostatné plochy vo výmere 2 410 m2,
parc. č. 2358 – ostatné plochy vo výmere 3 294 m2,
parc. č. 2359 – ostatné plochy vo výmere 2 067 m2,
parc. č. 2361 – ostatné plochy vo výmere 3 290 m2,
spolu vo výmere 33 328 m2, mestskej časti Bratislava–Čunovo so sídlom na Hraničiarskej ulici 144/22 v Bratislave, IČO 00 641 243, za účelom využitia pozemku parc. č. 2355 na voľnočasové a športové aktivity širokej verejnosti, výstavby materskej školy na pozemku parc. č. 2356 a výstavby komunikácií III. a IV. triedy na pozemkoch parc. č. 2357–2359 a parc. č. 2361, na dobu neurčitú, za nájomné:
 
30,00 Eur/m2/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti zmluvy do kolaudácie stavieb materskej školy a komunikácií,  čo pri výmere 24 579 m2 predstavuje ročne sumu vo výške 737 370,00 Eur,
15,00 Eur/m2/rok za obdobie od kolaudácie stavby materskej školy na dobu neurčitú, čo pri výmere 13 518 m2 predstavuje ročne sumu vo výške 202 770,00 Eur,
4,00 Eur/m2/rok za obdobie od kolaudácie komunikácií na dobu neurčitú, čo pri výmere 11 061 m2 predstavuje ročne sumu vo výške 44 244,00 Eur,
0,50 Eur/m2/rok za pozemky na voľnočasové a športové aktivity širokej verejnosti, za obdobie od nadobudnutia účinnosti zmluvy na dobu neurčitú, čo pri výmere 8 749 m2 predstavuje ročne sumu vo výške 4 374,50 Eur,

s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 45 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu pozemkov v k. ú. Čunovo parc. č. 2355-2359 a parc. č. 2361 mestskej časti Bratislava–Čunovo, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že k vydaniu stavebného povolenia na výstavbu materskej školy a komunikácií potrebuje žiadateľ preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).