Návrh uznesenia

Informatívna správa o príležitosti pre tvorbu širokej stratégie rozvoja kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu s ohľadom na možnosť kandidatúry hlavného mesta Bratislava na titul Creative City UNESCO a členstvo v Creative Cities Network

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
Informatívnu správu  o príležitosti pre tvorbu Koncepcie rozvoja kultúry,  kultúrneho a kreatívneho priemyslu s ohľadom na možnosť   kandidatúry hlavného mesta Bratislava na titul Creative City UNESCO a členstvo v Creative Cities Network.
B. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
smerovať činnosť samosprávy mesta pre jeho  aktívny vstup do procesu spracovania Koncepcie rozvoja kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu s akceptovaním príležitosti kandidovať na titul Creative City UNESCO a člena Creative Cities Network, a pokračovať v tvorbe Koncepcie rozvoja kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu v tejto téme.