Návrh uznesenia - Budaj Ján

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22105/3, RNDr. Gabriele Tóthovej a RNDr. Ondrejovi Tóthovi

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ v k. ú. Trnávka, parc. č. 22105/3 – záhrady vo výmere 127 m², zapísaného na LV č. 5109, RNDr. Gabriele Tóthovej a RNDr. Ondrejovi Tóthovi,   za kúpnu cenu 27178,00 Eur pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 200,00 Eur/m2.  Pri výmere spolu 127 m2  prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu cekom 25 400,00 Eur.
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 1 778,00 Eur tvorí náhradu za užívanie pozemku k. ú. Trnávka, parc. č. 22105/3 vo výmere 127 m² za obdobie 2 rokov do podpisu kúpnej zmluvy kupujúcimi a vychádza zo sadzby 7,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia primátora č. 28/2011 a Rozhodnutia primátora č. 33/2015,
 
s podmienkami:
 
  1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
  1. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že kupujúci sú vlastníci nehnuteľností zapísaných na LV č. 4345, a to pozemkov registra „C“ v k. ú. Trnávka, parc. č. 13746, 22105/8 a stavby súp. č. 3701 – rodinný dom na parc. č. 13746, preto predajom predmetného pozemku, ktorý je oplotený spolu s nehnuteľnosťami v ich vlastníctve dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku, a teda k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym.