Návrh uznesenia - Čahojová Dana

Návrh na zverenie pozemku pod futbalovým ihriskom registra C-KN parc.č. 918 na Molecovej ulici a o zverenie spoluvlastníckeho podielu v stavbe telocvične a šatní v objekte Základnej umeleckej školy J.Kresánka na Karloveskej ulici č. 3 v Bratislave do správy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

zveruje
do správy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves:
1. pozemok registra C-KN parc.č. 918, ostatné plochy o výmere 9077 m2 na Molecovej ulici, k. ú. Karlova Ves, zastavaný futbalovým ihriskom
2. telocvične a šatne v objekte Základnej umeleckej školy J.Kresánka na parc.č. 917/6, 917/8 na Karloveskej ulici č. 3 v Bratislave a to spoluvlastnícky podiel hl. mesta SR Bratislavy vo veľkosti 7389/10000.