Návrh čiastkového uznesenia - Čahojová Dana

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 (materiál bude prerokovaný 30.6.2016 ako druhý po obedňajšej prestávke)

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 s podmienkou vypustenia položky 7.4.2 Dane, poplatky, audit, poradenstvo, na poradenské a konzultačné služby na tému parkovacia politika" v sume 60 000,00Eur