Návrh čiastkového uznesenia - Hrčka Ján

Návrh na zverenie pozemku pod futbalovým ihriskom registra C-KN parc.č. 918 na Molecovej ulici a o zverenie spoluvlastníckeho podielu v stavbe telocvične a šatní v objekte Základnej umeleckej školy J.Kresánka na Karloveskej ulici č. 3 v Bratislave do správy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

zveruje
s podmienkami:

1. Zámer zverenia je výhradne iba na športové účely.
2. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy si vyhradzuje právo, podľa ktorého by predaj alebo akákoľvek zmena účelu podliehala súhlasu mestského zastupiteľstva.
3. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves môže súhlasiť iba s investíciami, ktoré sa bezprostredne po realizácii stanú majetkom hlavného mesta SR Bratislavy alebo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
4. V prípade predaja sa príjem bude rozdeľovať medzi hlavné mesto SR Bratislavu a mestskú časť Bratislava-Karlova Ves v pomere 90:10 v prospech hlavného mesta SR Bratislavy.
5. Akýkoľvek prenájom na iný ako športový účel podlieha súhlasu primátora hlavného mesta SR Bratislavy.