Návrh čiastkového uznesenia - Jambor Milan

Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave 2016 - 2018 - doplnená

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Koncepciu rozvoja Mestských lesov v Bratislave 2016 - 2018.

B. zrušuje
uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014.