Návrh uznesenia

Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory parc. č. 2070/36, parc. č. 2070/9 a novovytvorených pozemkov, parc. č. 1944/1, parc. č. 1965/110, parc. č. 1972/65, parc. č. 1972/66, parc. č. 1972/67, parc. č. 1973/131, parc. č. 1973/134, parc. č. 1974/611, parc. č. 1974/612, parc. č. 1974/614, parc. č. 1974/615, parc. č. 1974/617, parc. č. 661/3, parc. č. 661/1, parc. č. 2070/62 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 1121/5, parc. č. 1121/8, parc. č. 1121/10, parc. č. 1121/13, parc. č. 1121/16, parc. č. 1121/18, parc. č. 1121/20, vo vlastníctve PD Vajnory,ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemkov registra „C“ v k. ú. Vajnory, a to pozemky registra „C“ parc. č. 2070/36 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 193 m2, parc. č. 2070/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 157 m2, obidva pozemky evidované na LV č. 3688, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a novovytvorené pozemky registra „C“ parc. č. 1944/1 - ostatné plochy vo výmere 760 m2, parc. č. 1965/110 - ostatné plochy vo výmere 388 m2, parc. č. 1972/65 - ostatné plochy o výmere 167 m2, parc. č. 1972/66 - ostatné plochy vo výmere 244 m2, parc. č. 1972/67 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 138 m2, parc. č. 1973/131 - ostatné plochy vo výmere 1 084 m2 , parc. č. 1973/134 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 41 m2 , parc. č. 1974/611 - ostatné plochy vo výmere 423 m2, parc. č. 1974/612 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 202 m2, parc. č. 1974/614 - ostatné plochy vo výmere 501 m2, parc. č. 1974/615 - ostatné plochy vo výmere 2 238 m2, parc. č. 1974/617 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 188 m2, oddelené podľa GP č. 8/2014 od pozemkov registra „E“ parc. č. 2870/1, LV č. 5389, parc. č. 3100, LV č. 5389, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a novovytvorené pozemky registra „C“ parc. č. 661/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 260 m2, parc. č. 661/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 316 m2, oddelené podľa GP č. 11/2014 od pozemku registra „E“ parc. č. 349/2, LV č. 5389, k. ú. Vajnory, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 2070/62 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 783 m2, oddelený podľa GP č. 77/2014 od pozemku registra „C“ parc. č. 2070/1; celková výmera spolu 9 083 m2; všeobecná hodnota pozemkov určená znaleckými posudkami je 784 174,25 Eur, za pozemky registra „C“
parc. č. 1121/5 - ostatná plocha vo výmere 3 089 m2,
parc. č. 1121/8 - ostatná plocha vo výmere 962 m2,
parc. č. 1121/10 - ostatná plocha vo výmere 280 m2,
parc. č. 1121/13 - ostatná plocha vo výmere 244 m2,
parc. č. 1121/16 - ostatná plocha vo výmere 813 m2,
parc. č. 1121/18 - ostatná plocha vo výmere 1 738 m2,
parc. č. 1121/20 - ostatná plocha vo výmere 2 737 m2,
vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, Hospodárska 9, 831 07 Bratislava 36, IČO 00190284, LV č. 249, k. ú. Vajnory, celková výmera spolu 9 863 m2; všeobecná hodnota pozemkov určená znaleckým posudkom je 784 108,50 Eur,
 
s podmienkami:
  1. Zámenná zmluva bude žiadateľom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude žiadateľom podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť.
 
  1. Rozdiel vo všeobecnej hodnote pozemkov vo výške 65,75 Eur je žiadateľ - Poľnohospodárske družstvo Vajnory, Hospodárska 9, Bratislava 36, IČO  00190284, povinné uhradiť do 30 dní od podpísania zámennej zmluvy.
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou pozemkov sa docieli čiastočné majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom v mestskej časti Bratislava-Vajnory tak, že väčšia časť pozemkov bude po zámene vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Vajnory. Pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vajnory je futbalové ihrisko nenahraditeľné, je miestom rôznych športových podujatí, v súčasnosti aktívne využíva futbalové ihrisko päť tímov (prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, A-mužstvo a starí páni), z čoho je zrejmé, že futbalové ihrisko je využívané pre verejné účely širokou verejnosťou, ktorá má záľubu v športovej činnosti.