Návrh čiastkového uznesenia - Pätoprstá Elena

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
zvýšenie dane z nehnuteľností nevzťahovať na byty, t. z. v bode 9 navrhnutého uznesenia zmeniť percentá z 30 % na 0 %.