Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prenajatých Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05-00 Spojeným štátom americkým

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predĺženie doby nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto:
– parc. č. 21377/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 175 m2,
– parc. č. 21378/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2,
– parc. č. 21377/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m2,
– parc. č. 21378/4 – ostatné plochy vo výmere 4 m2,
– parc. č. 21378/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2,
– parc. č. 21378/33 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2,
– parc. č. 21375/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33 m2,
– parc. č. 21375/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2,              
 
prenajatých Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05-00 Spojeným štátom americkým o 5 rokov, t. z. do 15. 8. 2021 s päťročnou opciou t. zn. do 15. 8. 2026,
 
s podmienkami:
 
  1. Dodatok č. 08-83-0020-05-03 k Zmluve o nájme č. 08-83-0020-05-00 bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.
  2. Nájomca je oprávnený uplatniť päťročnú opciu, t. z. predĺženie nájmu do 15. 8. 2026, len v prípade, že minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby nájmu, teda najneskôr do 15. 6. 2021 požiada prenajímateľa o uplatnenie opcie a preukáže vlastníctvo pozemku na vybudovanie nového komplexu Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v SR.
 
Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k. ú. Staré Mesto na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici Spojeným štátom americkým na dobu 5 rokov, t. z. do 15. 8. 2021 s päťročnou opciou, t. z. do 15. 8. 2026 je predkladaný na schválenie do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nakoľko ide o predĺženie nájmu pozemkov dotknutých vybudovanou bezpečnostnou zónou pre Veľvyslanectvo USA v SR. Uzatvorením dodatku, ktorého predmetom bude predĺženie doby nájmu, bude majetkovoprávne zabezpečené užívanie bezpečnostnej zóny Veľvyslanectva USA na ďalšie obdobie.