Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15470/20 vytvoreného geometrickým plánom č. 227/2015, Ing. Vladimírovi Bohuslavovi

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Nivy, parc. č. 15470/20 – ostatné plochy vo výmere 95 m2, odčleneného podľa GP č. 227/2015 z pozemku registra „E“ v k. ú. Nivy, parc. č. 15470/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 167 m2, zapísaného na LV č. 4288 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, do výlučného vlastníctva Ing. Vladimírovi Bohuslavovi, za kúpnu cenu pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 7/2016 vypracovaného znalcom Ing. arch. Milanom Haviarom a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku  77,76 Eur/m2, čo pri výmere 95 m2 predstavuje sumu spolu 7 387,20 Eur.
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie novovytvoreného pozemku v k. ú. Nivy, parc. č. 15470/20 – ostatné plochy vo výmere 95 m2 odčleneného GP č. 227/2015 za obdobie  od 12.11.2015, kedy sa Ing. Vladimír Bohuslav stal vlastníkom nehnuteľností zapísaných  na LV č. 4516, do podpisu kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 7,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia primátora č. 28/2011 a Rozhodnutia primátora č. 33/2015,
 
s podmienkami:
 
  1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
  1. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že kupujúci je výlučným vlastníkom  nehnuteľností zapísaných na LV č. 4516, a to pozemkov registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č.15470/7, 15470/17 a stavby súp. č. 17452 – rodinný dom na parc. č. 15470/17, preto predajom predmetného pozemku, ktorý je oplotený spolu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku, a teda k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym.