Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2088/6, parc. č. 2090/4, parc. č. 2381/10, parc. č. 2381/11, parc. č. 3038 a parc. č. 3122/301, do výlučného vlastníctva Stojčeho Spasovského

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvorených pozemkov parc. č. 2088/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2, parc. č. 2090/4 – záhrada vo výmere 21 m2, parc. č. 2381/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2, GP č. 130/2014 odčlenených od pozemku registra „E“ KN parc. č. 3122/401, evidovaného na LV č. 5920, ako aj novovytvoreného pozemku parc. č. 2381/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 75 m2, GP č. 130/2014 odčleneného od pozemku registra „E“ parc. č. 3039, evidovaného na liste vlastníctva č. 5920 a pozemkov registra „E“ parc. č. 3038 – orná pôda vo výmere 5 m2parc. č. 3122/301 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, obidvoch evidovaných na liste vlastníctva č. 5920, do výlučného vlastníctva pána Stojčeho Spasovského, bytom  Bzovícka 12, Bratislava, za kúpnu cenu 18 283,92 Eur.
 
Kúpna cena pozostáva z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 19/2016 zo dňa 7.3.2016 vypracovaného spoločnosťou STATUS Plus, s.r.o., IČO 45 549 192, vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 132,24 Eur/m2. Pri výmere 133 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje 17 587,92 Eur.
 
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 696,00 eur  predstavuje náhradu za užívanie pozemkov v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2088/6, parc. č. 2090/4, parc. č. 2381/10, parc. č. 3038 a parc. č. 3122/301 za obdobie dvoch rokov a vychádza zo sadzby 6,00 Eur/m2/rok stanovenej podľa Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislava a Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislava,
 
 s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
 Predaj sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa. § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov, že :
 
Novovytvorené pozemky parc. č. 2088/6, parc. č. 2090/4 a parc. č. 2381/10, GP č. 130/2014 odčlenené od pozemku registra „E“ parc. č. 3122/401, zapísaného na LV č. 5920, sa nachádzajú medzi dvomi pozemkami reg. „E“ vo vlastníctve kupujúceho parc. č. 3046 a  parc. č. 3045/100. Tieto pozemky sú oplotené a zo strany žiadateľa sú dlhodobo užívané.
 
Pozemky reg. „E“ parc. č. 3038 a parc. č. 3122/301, zapísané na liste vlastníctva č. 5920, kupujúci užíva na základe nájomnej zmluvy č. 202/2014 o nájme pozemku uzatvorenej s mestskou časťou Bratislava-Dúbravka dňa 26.6.2014.  Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú  za účelom prístupu k pozemku reg. „C“ parc. č. 2091. Kúpou týchto dvoch pozemkov si kupujúci chce trvalo zabezpečiť prístup na svoj pozemok.  Pozemky reg. „E“ parc. č. 3038 a parc. č. 3122/301 bezprostredne susedia s pozemkami reg. „C“ parc. č. 2092 a parc. č. 2104/19, vo vlastníctve pani Renáty Moravčíkovej, ktorá s predajom týchto pozemkov do vlastníctva kupujúceho súhlasí.
 
Novovytvorený pozemok parc. č. 2381/11 bol GP č. 130/2014 odčlenený od pozemku reg. „E“ parc. č. 3039, evidovaného na LV č. 5920. O kúpu tohto pozemku má žiadateľ záujem, nakoľko chce zabrániť neustálemu hromadeniu sa odpadkov na tomto pozemku. Novovytvorený pozemok parc. č. 2381/11 žiadateľ pravidelne na svoje náklady udržiava a kosí.