Bod č. f

Informácia o stave predložených inventarizácií nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestským častiam k 31. 12. 2015


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.