Návrh uznesenia

Petícia za prijatie občianskeho návrhu na skultivovanie petržalského nábrežia Dunaja v lokalite bývalého kúpaliska Lido a zapracovanie projektu Lido lagúny do Územného plánu "(materiál bude prerokovaný 29.6.2016 po bode Vystúpenie občanov po 16:30 h ako druhý v poradí)

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

predloženú Petíciu za prijatie občianskeho návrhu na skultivovanie petržalského nábrežia Dunaja v lokalite bývalého kúpaliska Lido a zapracovanie projektu Lido lagúny do Územného plánu zóny.

B. odporúča

predkladateľom petície overiť možnosti skoordinovania ich zámeru s urbanistickou štúdiou (uvedená v predloženom materiáli), ktorú obstarali právnické osoby za účelom zmeny platných územnoplánovacích dokumentácií, prípadne obstarať urbanistickú štúdiu, ktorá overí možnosť umiestnenia ich zámeru v území.