Návrh čiastkového uznesenia - Kimerlingová Viera

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2015 a hodnotiaca správa za rok 2015 (materiál bude prerokovaný 30.6.2016 ako prvý po obedňajšej prestávke)

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

 
B. schvaľuje

7. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 6 328 558,30 Eur do:
7.1. rezervného fondu 4 392 991,41 Eur,
7.2. fondu rozvoja bývania 428 286,66 Eur,
7.3. fondu statickej dopravy 1 001 489,43 Eur,
7.4. fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 505 790,80 Eur.