Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov (Pavilón D) nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1220 na pozemku parc. č. 4723/4 a časti pozemku parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov v „Pavilóne D“ vo výmere 579,20 m2, nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1220, na pozemku  parc. č. 4723/4 a nájom časti pozemku parc. č. 4723/1 vo výmere 3 109 m2, k. ú. Petržalka, LV 1 a LV 3470, pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Špitálska 14 v Bratislave, IČO 00151866, na dobu určitú 10 rokov od 13.09.2016 do 12.09.2026 za účelom prevádzkovania pracoviska agendy dokladov a parkoviska slúžiaceho verejnosti, za nájomné:
​za nebytové priestory vo výške 8,72 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 5 050,62 Eur a 0,37 Eur/m2/rok za pozemok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 1 150,33 Eur, v sume spolu 6 200,95 Eur/rok,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 45 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Z dôvodu zabezpečenia činnosti útvarov ministerstva vnútra v nebytových priestoroch nachádzajúcich sa v stavbe súp. č. 1220 a na pozemku parc. č. 4723/1 na Záporožskej ulici č. 8, predkladáme návrh nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.