Návrh uznesenia

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy vo vzťahu k implementácii požiadaviek mestských častí k riešeniu nimi navrhovaných infraštruktúrnych investičných zámerov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
Územný generel dopravy hlavného  mesta SR Bratislavy vo vzťahu k implementácii požiadaviek mestských častí k riešeniu nimi navrhovaných infraštruktúrnych investičných zámer (plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 406/2016 časť C zo dňa 31.3.2016).