Návrh uznesenia - Kimerlingová Viera

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, pozemok parc. č. 19548/3 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky parc. č. 18338/2,4 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Ing. Stanislava Poláka a Mgr. Renáty Polákovej, členov Občianskeho združenia Urovnanie a Náprava

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemku registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, novovytvorenú parc. č. 19548/3 – lesné pozemky vo výmere 5001 m2, ktorá vznikla na základe GP č. 24/2015 zo dňa 10.8.2015, z pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 19548/3 a 19548/2, zapísaných na LV č. 3610, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 18338/2 – lesné pozemky vo výmere  3 086 m2 a parc. č. 18338/4 – lesné pozemky vo výmere 2 250 m2, zapísaných na LV č. 2605, do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Stanislava Poláka a manželky Mgr. Renáty Polákovej, členov Občianskeho združenia Urovnanie a Náprava, bez vzájomného finančného vyrovnania s právom spätnej kúpy v prospech hlavného mesta SR Bratislavy podľa ustanovenia § 607 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zriadenie predkupného práva podľa § 602 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ako vecné právo, ktoré bude pôsobiť aj voči právnym nástupcom zmluvných strán a bude zapísané v časti „C-Ťarchy“ na LV,

s podmienkami:
 
1. Zámenná zmluva bude žiadateľmi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude žiadateľmi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
2. V prípade, ak žiadatelia pozemky parc. č. 19548/3 a parc. č. 19548/2 k. ú. Vinohrady v časti, ktorá netvorí oplotené súčasti záhrad, zastavajú, oplotia, zmenia jeho charakter, druh využitia a zamedzia prístup verejnosti na predmetnú časť pozemku budú žiadatelia povinní odovzdať hlavnému mestu SR Bratislave celé pozemky parc. č. 19548/3 a parc. č. 19548/2, k. ú. Vinohrady, do vlastníctva a podpísať kúpnu zmluvu k pozemkom parc. č. 19548/3 a parc. č. 19548/2, k. ú. Vinohrady, za kúpnu cenu 3 040,54 Eur v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na uplatnenie práva spätnej kúpy.
 
3. V prípade, ak žiadatelia budú chcieť v budúcnosti predmet zámeny predať alebo inak scudziť, budú povinní ponúknuť predmet zámeny hlavnému mestu SR Bratislave za rovnakých podmienok, za ktorých predmet prevodu nadobudli od hlavného mesta SR Bratislavy a za kúpnu cenu vo výške 3 040,54 Eur, a to aj v prípade, ak do predmetu zámeny investujú finančné prostriedky.

4. Zapísať do katastra ťarchu - vecné bremeno - právo užívať v súčasnosti oplotené záhrady v prospech všetkých susedov z oboch strán.
      
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou nehnuteľností sa docieli majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k zamieňaným nehnuteľnostiam, príde k zosúladeniu stavu užívania častí zamieňaných nehnuteľností so stavom evidovaným v údajoch katastra nehnuteľností a zároveň si Ing. Stanislav Polák spolu s manželkou Mgr. Renátou Polákovou zabezpečia scelenie svojich nehnuteľností užívaných ako súčasť rodinného domu so súp. č. 13470 situovaného na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19548/42, k. ú. Vinohrady, zapísaného na LV č. 2605.