Návrh čiastkového uznesenia - Bulla Pavol (Stiahnutý)

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

B. vyzývastarostov mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy,
aby do 30. 9. 2016 predstavili verejnosti plán na použitie finančných prostriedkov zo zvýšených daní, ktoré mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy získajú do konca 7. volebného obdobia.