Návrh čiastkového uznesenia - Kolek Ignác

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

B. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
o zorganizovanie odborného seminára k systému financovania hlavného mesta SR Bratislavy a samosprávy podľa zastaralého nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov za účasti M.E.S.A 10 - Centrum pre ekonomické analýzy. Ekonomický a politický vývoj v SR, privatizácia, a Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.
T: 29.09.2016