Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, Róbertovi Kužlíkovi

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“   v   k.  ú. Nivy,  parc. č. 21895/1 – ostatné plochy vo výmere 24 m², Róbertovi Kužlíkovi, na dobu určitú 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za účelom umiestnenia a  prevádzkovania celoročnej terasy k reštaurácii Tirolská izba, za nájomné 240,90 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 5 781,60 Eur ročne,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 45 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 21895/1 vo výmere 24 m², k. ú. Nivy, pre Róberta Kužlíka, je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa    § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov keďže ide o nájom  pozemku pre účel umiestnenia a prevádzkovania celoročnej terasy na Záhradníckej ulici č. 73, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti  reštaurácie Tirolská izba, vo vlastníctve žiadateľa, a preto iné formy prenechania pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy do nájmu uvedené v zákone by nebolo vhodné aplikovať na tento prípad.