Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22105/3, RNDr. Gabriele Tóthovej a RNDr. Ondrejovi Tóthovi

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ v k. ú. Trnávka, parc. č. 22105/3 – záhrady vo výmere 127 m², zapísaného na LV č. 5109, RNDr. Gabriele Tóthovej a RNDr. Ondrejovi Tóthovi,   za kúpnu cenu 13 299,44 Eur pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 6/2016 vypracovaného znalcom Ing. arch. Milanom Haviarom a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 90,72 Eur/m2, čo pri výmere spolu 127 m2 predstavuje sumu spolu 11 521,44 Eur.
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 1 778,00 Eur tvorí náhradu za užívanie pozemku k. ú. Trnávka, parc. č. 22105/3 vo výmere 127 m² za obdobie 2 rokov do podpisu kúpnej zmluvy kupujúcimi a vychádza zo sadzby 7,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia primátora č. 28/2011 a Rozhodnutia primátora č. 33/2015,
 
s podmienkami:
 
  1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
  1. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že kupujúci sú vlastníci nehnuteľností zapísaných na LV č. 4345, a to pozemkov registra „C“ v k. ú. Trnávka, parc. č. 13746, 22105/8 a stavby súp. č. 3701 – rodinný dom na parc. č. 13746, preto predajom predmetného pozemku, ktorý je oplotený spolu s nehnuteľnosťami v ich vlastníctve dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku, a teda k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym.