Návrh uznesenia (Variant 1)

Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody k pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1592/9, parc. č. 1592/18 v prospech Ing. Štefana Matiašoviča

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
dohodu o urovnaní sporných vlastníckych práv medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Ing. Štefanom Matiašovičom, ktorej predmetom bude súhlas účastníkov dohody s tým, že vlastnícke právo k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 1592/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 102 m2 a parc. č. 1592/18 – záhrady vo výmere 376 m2, k. ú. Rača, zapísané na LV č. 1 patrí Ing. Štefanovi Matiašovičovi s tým, že náhradu trov konania a trov právneho zastúpenia, ktoré doposiaľ predstavujú sumu 18 248,80 Eur bude znášať/si neuplatní Ing. Štefan Matiašovič a ukončiť tak prebiehajúce súdne konanie vedené na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 21C/209/2012.