Návrh čiastkového uznesenia - Dostál Ondrej (Zmena v texte VZN)

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

1. v § 7 ods. 4 vypustiť písmeno e),
2. v § 8 vypustiť ods. 3,
3. v § 10 v ods. 2 nahradiť slová "písm. g"" slovami "písm. f)",
4. v § 10 v ods. 4 nahradiť slová "písm. d) až f), h)" slovami "písm. d), e) a g)".