Bod č. 15

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1502/2, do výlučného vlastníctva Róberta Michalicu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.