Návrh uznesenia (Variant 3)

Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody k pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1592/9, parc. č. 1592/18 v prospech Ing. Štefana Matiašoviča

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

neschvaľuje
Dohodu o urovnaní sporných vlastníckych práv medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Ing. Štefanom Matiašovičom, ktorej predmetom bude súhlas jej účastníkov s tým, že vlastnícke právo k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 1592/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 102 m2 a parc. č. 1592/18 – záhrady vo výmere 376 m2, k. ú. Rača, zapísané na LV č. 1 patrí Ing. Štefanovi Matiašovičovi a pokračovať v súdnom spore vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.k. 21C/209/2012 s tým, že trovy právneho zastúpenia  doposiaľ predstavujú sumu 18 248,80 Eur (28 úkonov po 599,17 Eur + DPH + 28 x režijný paušál).