Návrh uznesenia

Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave 2016 - 2018 - doplnená - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Koncepciu rozvoja Mestských lesov v Bratislave 2016 - 2018.