Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - Zasadnutie 26.09.2012 - 27.09.2012

 • 26. septembra 2012, 16:00 h
 • a 27. septembra 2012 (štvrtok) o 8.30 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 8. 2012

  Materiály
 2. 2.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 363/2, parc. č. 364 a parc. č. 363/3, a stavby súp. č. 6326 na parcele č. 363/2, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 3. 3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa predĺženia platnosti Zmluvy o nájme o budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-1226-02-00 v znení Dodatku č. 08-94-1226-02-01, Dodatku č. 08-94-1226-02-02 a Dodatku č. 08-94-1226-02- 03 – Mestský parkovací systém, s.r.o.

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Klobučníckej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto spoločnosti Bratislavská organizácia cestovného ruchu, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov parc.č. 7962/2, 7963/1, 7963/2 a stavby súp. č. 2892 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, na Mýtnej ul. 33, občianskemu združeniu VAGUS so sídlom v Bratislave 2

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21371/2, OZ Spolok M. Rázusa so sídlom v Liptovskom Mikuláši

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2472/1, parc. č. 2548/3, parc. č. 2557, parc. č. 2575 parc. č. 3317, parc. č. 3438, parc. č. 3440, parc. č. 3459/20, pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2, pre spoločnosť IMPORT SK s.r.o. so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 149, pre Martinu Svätenú s miestom podnikania v Bratislave

 10. 10.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hl.mesta SR Bratislavy č. 161/2007 zo dňa 04.07.2007 pre Telovýchovnú jednotu Polygraf Venglošova futbalova akadémia, so sídlom v Bratislave a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka parc. č. 663/2 a 663/3 pre spol. DAMP, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača parc. č. 17330/13 a parc. 17330/14 spoločnosti IMC real, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17360/2 a parc. č. 17360/18 Rolandovi Procházkovi a Ing. Jozefovi Turócimu bytom v Bratislave

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 11/1, pre spoločnosť JOYFUL s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač parc. č. 443/1, Mgr. art. Martinovi Lörinczovi, bytom v Trnave

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2822, pre spoločnosť M.J.A., s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3481/61, 3481/1, 3479/1, 3478/4 a 3477/4, pre spoločnosť VILLA RUSTICA, s r.o. so sídlom v Bratislave

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - veľkej telocvične o výmere 309,40m2, nachádzajúcej sa na Batkovej ul.č.2, v k.ú. Dúbravka, pre nájomcu CVČ Klokan, so sídlom v Bratislave na dobu určitú od 01.10.2012 do 30.06.2013, 5x týždenne, v pondelok a stredu od 15,00 hod. do 18,00 hod., v utorok od 16.00 hod. do 20.00 hod., vo štvrtok od 16.00 hod. do 18.00 hod. a v piatok od 16,00 hod. do 19,00hod. 3

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - malej telocvične o výmere 144m2, nachádzajúcej sa na Batkovej 2, v k.ú. Dúbravka, pre nájomcu CVČ Klokan, so sídlom v Bratislave, na dobu určitú od 01.10.2012 do 30.06.2013, 5x týždenne, v pondelok až piatok od 16,00 hod. do 20,00 hod.

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5679, mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

  Materiály
 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - veľkej telocvične o výmere 285.40 m2 nachádzajúcej sa na Dudvážskej 6 v k. ú. Podunajské Biskupice pre nájomcu GALILEO SCHOOL, s.r.o. so sídlom v Bratislave na dobu určitú od 1.10.2012 do 30.6.2013, 3x týždenne, v pondelok a stredu od 8.00 hod. do 17.00 hod. a v piatok od 11.40 hod. do 17.00 hod.

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - veľkej telocvične o výmere 285.40 m2 nachádzajúcej sa na Dudvážskej ul. v k. ú. Podunajské Biskupice pre nájomcu GAUDEAMUS, s.r.o. so sídlom v Bratislave na dobu určitú od 1.11.2012 do 30.4.2013, 3x týždenne, v utorok a štvrtok od 8.00 hod. do 16.00 hod. a v piatok od 8.00 hod. do 11.35 hod.

  Materiály
 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave k. ú. Nivy, parc. č. 9451, na vybudovanie kontajnerového stanovišťa vlastníkom bytov Trenčianska 22, 24, 26 v zastúpení spoločnosti SENES, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy parc. č. 21796/1 spoločnosti Heineken Slovensko a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku a budúceho zriadenia vecného bremena v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21821/1 spoločnosti VERO, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 253/5 Telovýchovnej jednote Záhorák – tenisový klub, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu časti pozemku a budúceho zriadenia vecného bremena v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 22187 spoločnosti NICOLA INVEST, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 1- izbového bytu č. 19 a nebytových priestorov na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto Slovenskej humanitnej rade so sídlom v Bratislave

  Materiály
 28. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa krátkodobého nájmu ľadovej plochy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre HK VSR SR 20, s.r.o. a SZĽH, o.z.

  Materiály
 29. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra "C" parc. č. 16505/23 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v katastrálnom území Trnávka. Pozemok je zverený do správy organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

  Materiály
 30. 30.Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave vkladom hlavného mesta SR Bratislavy ako akcionára spoločnosti, alebo na prevod akcií hlavného mesta SR Bratislavy na spoločnosť TP SLOVAN, s.r.o., so sídlom v Bratislave a na predaj pozemkov parc. č. 15140/38, 57, 58, 68, 69, 70 a 71 v k. ú. Nové Mesto, spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 31. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa dlhodobého nájmu nehnuteľností – nebytových priestorov vo výmere 752,60 m² a pozemku parc. č. 3085 vo výmere 2509 m², nachádzajúcich sa na Bilíkovej 1 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre nájomcu Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej so sídlom v Bratislave

  Materiály
 32. 32.Schválenie projektu Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí

  Materiály
 33. 33.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22840/1, do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

  Materiály
 34. 34.Návrh na zverenie novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 2875/389, do správy mestskej časti Bratislava – Rača

 35. 35.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 2875/74, do správy mestskej časti Bratislava – Rača

 36. 36.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3686/2, parc. č. 3691, parc. č. 3688/3, parc. č. 3636/2 a parc. č. 3636/3, mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

  Materiály
 37. 37.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka za účelom realizácie projektu „Integrovaný systém rozvoja mestských oblastí“ – ISMRO

  Materiály
 38. 38.Návrh Koncepcie narábania s pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami na území hlavného mesta SR Bratislavy a Pravidiel postupu pri evidovaní, umiestňovaní, premiestňovaní a demontáži pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel a evidovaní pamätných tabúľ na území hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 39. 39.Postavenie súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda v Bratislave

  Materiály
 40. 40.Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012

  Materiály
 41. 41.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

  Materiály
 42. 42.Návrh na zriadenie poslaneckého grémia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 43. 43.Návrh správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

  Materiály
 44. 44.Návrh na vyradenie a odpísanie nezaradených investícií z evidencie majetku hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 45. 45.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia

  Materiály
 46. 46.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 47. 47.Petícia proti výstavbe stavby s názvom „Zariadenie výroby a výrobných služieb CORRECT Betón, s. r. o.“ – Betonárka

  Materiály
 48. 48.Priority rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2012

  Materiály
 49. 49.Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie PAMING – Mestský investor pamiatkovej obnovy

  Materiály
 50. 50.Návrh organizačnej štruktúry hlavného mesta SR Bratislavy - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 51. 51.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2011

  Materiály
 52. 52.Informácia o realizácii „Programu výstavby bytov v Bratislave“ - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

  Materiály
 53. 53.Informácia o vykonaných krokoch ohľadom Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 54. 54.Dopravná politika parkovania hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 55. 55.Náhradné projekty v rámci operačného programu Doprava, 4. prioritná os

 56. 56.Územný generel dopravy

  Materiály
 57. 57.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  Materiály
 58. 58.Analýza vedenia cyklotrasy z Karlovej Vsi do Devína

  Materiály
 59. 59.Návrh na schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do orgánov obchodných spoločností Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Halbart-Slovakia a.s. a záujmového združenia právnických osôb Združenie správy námestia

  Materiály
 60. 60.Informácia o materiáloch schválených na valnom zhromaždení obchodných spoločností: Slovenská plavba a prístavy, a.s., Incheba, a.s., České aerolínie a.s., Halbart-Slovakia a.s. a Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

  Materiály
 61. 61.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 62. 62.Správa o výsledku kontroly a opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v Petržalskom domove seniorov

  Materiály
 63. 63.Návrh na odňatie správy objektu verejného WC v Devíne, MČ Bratislava - Devín a následné zverenie do správy Generálnemu investorovi Bratislavy - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 64. 64.I. Návrh na bezodplatný prevod pozemku v k. ú. Čunovo, parc. č. 297 do vlastníctva mestskej časti Bratislava - Čunovo v zmysle ustanovenia § 31b zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov II. Návrh na zverenie novovytvoreného pozemku v k. ú. Čunovo, parc. č. 315/2 do správy mestskej časti Bratislava – Čunovo podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

 65. 65.Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

  Materiály
 66. 66.Informácia o predloženom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta 6 - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 67. 67.Návrh na zmenu uznesenia č. 549/2012 zo dňa 26.04.2012- projekt v rámci výzvy OPIS - 2012/2.1/06-DP

  Materiály
 68. 68.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava

  Materiály
 69. 69.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie druhotných surovín

  Materiály
 70. 70.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 71. 71.Návrh na schválenie výstavby 2 - podlažných stavieb na časti pozemku registra "C" KN parc. č. 13699, k.ú. Nové Mesto, nachádzajúceho sa na Vihorlatskej 10 v Bratislave, pre Súkromnú základnú školu Waldorfskú so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 72. 72.Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časť pozemku parc. č. 2848/4 v Bratislave, k. ú. Petržalka - umiestnenie objektu 10 Energoblok

  Materiály
 73. 73.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15141/21 na poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia

 74. 74.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1 na obchodné priestory – pokladne

 75. 75.Návrh na schválenie vybratého účastníka priameho predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7938/32, Mýtna ulica

  Materiály
 76. 76.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 681/1, Zámocká – Staromestská ul.

  Materiály
 77. 77.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemku v Bratislave, k.ú. Devín, parc. č. 327/10, Hadia cesta

 78. 78.Návrh na schválenie víťazného návrhu obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľností v Bratislave, v k. ú. Nové Mesto, a to pozemkov parc. č. 11280/1, parc. č. 11280/34, parc. č. 11280/35, parc. č. 11280/46, parc. č. 11280/48, parc. č. 11280/54, parc. č. 11280/55, parc. č. 11280/56 a parc. č. 11280/57 a stavby súp. č. 7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 a 11280/57, spoločnosti Národné tenisové centrum, a. s. so sídlom v Bratislave 7 - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 79. 79.Návrh na vyhlásenie 4. kola obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na prízemí objektu na Laurinskej ul. č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

  Materiály
 80. 80.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5794/24, Kopčianska ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 81. 81.Návrh na predaj nehnuteľností - pozemku a dielov z pozemkov v k. ú. Staré Mesto za účelom majetkovoprávneho vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom nachádzajúcim sa v areáli Úradu vlády SR

 82. 82.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2252/47 v podiele ½ a parc. č. 2245/51 v celosti, Slovenskému vodohospodárskemu podniku, štátny podnik, so sídlom v Banskej Štiavnici

  Materiály
 83. 83.Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1095/2010 zo dňa 30.9.2010 – BKIS – ZUŠ Kowalského

  Materiály
 84. 84.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 571/1997 zo dňa 26. 6. 1997 v znení uznesenia č. 675/2001 zo dňa 11.10.2001 – Hudobný klub METRO

  Materiály
 85. 85.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1002/2010 zo dňa 27. 5. 2010 v znení uznesenia č. 1201/2010 zo dňa 4. 11 2010 a uznesenia č. 55/2011 zo dňa 31. 3.2011 a uznesenia č. 387/2011 zo dňa 24.11.2011 – Lepší svet, n.o. rekonštrukcia nebytového priestoru na Jurigovom nám. 1

  Materiály
 86. 86.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 95/2011 zo dňa 28. 4. 2011 – Prvosienkova cesta, družstvo

  Materiály
 87. 87.Návrh na odpustenie dlhu v sume 4 986,65 €

  Materiály
 88. 88.Návrh na odpustenie dlhu v sume 9.094,07 Eur

  Materiály
 89. 89.Návrh na odpustenie dlhu v sume 5.383,39 Eur

 90. 90.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nábr. arm. gen. L. Svobodu 42, Medzilaborecká 8, Trnavská cesta 62, Kladnianska 1, Klincová 1, 3, 5, 7, Mierova 38, Miletičova 36, Záhradnícka 85, 87, Svätoplukova 45, Budovateľská 11, 13, 15, 17, Niťová 1, Budovateľská 1, 3, 5, 7, Páričkova 3, Krížna 64, Košická 39, 45, Martinčekova 16, Čiližská 24, Bieloruská 46, Estónska 50, Riazanská 16, Račianska 63, Sibírska 33, 35, 37, Horná 5, Tbiliská 29, Púpavová 10, Púpavová 2,4, Majerníkova 34/A, Hlaváčikova 35, Púpavová 30A, Landauova 36, Wolkrova 37, Wolkrova 35, Ševčenkova 10, Lenardova 16, Vavilovova 20, Pečnianska 21, Kopčianska 82, Romanova 19, Haanova 44, Znievska 11, Holíčska 7, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 91. 91.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 144/2007 zo dňa 31. 05. 2007, č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011

  Materiály
 92. 92.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 93. 93.Interpelácie

 94. 94.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály

 2. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 3. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 4. c.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 2. štvrťroka 2012

 5. d.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy kontrolou prijímania, evidencie, prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle Uznesenia č. 186/1999 zo dňa 2.12.1999

 6. e.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou v mestskej rozpočtovej organizácii Centrum voľného času Kulíškova 6, Bratislava

 7. f.Správa o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v mestskej príspevkovej organizácii PAMING – Mestský investor pamiatkovej obnovy

 8. g.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v organizácii DOMOV JESENE ŽIVOTA – zariadenie pre seniorov

 9. h.Správa o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy kontrolou dvoch grantových programov na oddelení kultúry, školstva a športu

 10. i.Informácia k prijatým opatreniam na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy na oddelení nájmov nehnuteľností

 11. j.Informačný materiál o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra

 12. k.Správa o opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených útvarom mestského kontrolóra v r. 2012

 13. l.Správa o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy následnou finančnou kontrolou č. 11/2011

 14. m.Informácia o prijímateľoch sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava za obdobie od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012

 15. n.Informácia o prevode vlastníctva bytu v bytovom dome na ulici Budatínska č. 77 – dopredaj

 16. o.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nábr. arm. gen. L. Svobodu 42, Komárnická 34, Solivarská 21, Medzilaborecká 8, Líščie nivy 2, Klincová 1, 3, 5, 7, 9, Hraničná 5, Nezábudková 50, Budovateľská 11, 13, 15, 17, Budovateľská 1, 3, 5, 7, Páričková 3, Raketová 2, Krížna 64, Latorická 21, Lotyšská 6, Riazanská 14, Račianska 63, Púpavova 2, 4, Hlaváčikova 22, Tranovského 37, Ľuda Zúbka 13, Ševčenkova 28, Wolkrova 37, Wolkrova 41, Strečnianska 1, Znievska 8, Budatínska 5, Ľubovnianska 16, Humenské námestie 7 vlastníkom bytov a nebytových priestorov

 17. p.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac jún, júl a august 2012