BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 64

I. Návrh na bezodplatný prevod pozemku v k. ú. Čunovo, parc. č. 297 do vlastníctva mestskej časti Bratislava - Čunovo v zmysle ustanovenia § 31b zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov II. Návrh na zverenie novovytvoreného pozemku v k. ú. Čunovo, parc. č. 315/2 do správy mestskej časti Bratislava – Čunovo podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.