BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 29

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra "C" parc. č. 16505/23 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v katastrálnom území Trnávka. Pozemok je zverený do správy organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.