BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 22.11.2012

 • 22. novembra 2012, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 9. 2012

 2. 2.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2012

 3. 3.Informácia o aktuálnom stave vybavovania žiadostí o poskytnutie bytovej náhrady podľa zákona č. 260/2011 Z.z.

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre spoločnosť Family beauty salon s.r.o., Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava, IČO: 46 753 532

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 557, pre Vladimíra Baláža – ZAS FANT s miestom podnikania v Modre

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1178, pre Dagmar Mikulcovú – MIKA, s miestom podnikania v Bratislave

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 286/5, spoločnosti ECOHOUSE, s.r.o. so sídlom v Bratislave 2 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 15095/7, spoločnosti REVITA, s. r. o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 8. 9.Návrh na schválenie predĺženia zmluvy o ubytovaní ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nebytových priestorov na Rajčianskej 8 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, Slovenskej filharmónii so sídlom v Bratislave

  Materiály
 9. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov registra „C“ v Bratislave parc. č. 9134/69, parc. č. 21793/1 a parc. č. 21793/4, k. ú. Staré Mesto spoločnosti Panorama byty, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 11.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 9110/40 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 21788/9 vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 11. 12.Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoluvlastnícky podiel ½ na nehnuteľnosti na Panskej 35 vo vlastníctve spoločnosti SPECTRUM SK, a.s., so sídlom v Bratislave, za nehnuteľnosť na Sedlárskej ulici 2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 12. 13.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, v k.ú. Staré Mesto a to parc.č.4746/60, spoločnosti Zamen Invest, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 13. 14.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 617/15, Ing. Richardovi Packovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 14. 15.Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 324/1992 zo dňa 9. 12. 1992 a Návrh na predaj podielu 1/3 na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2555/91, Ing. Jane Fabšičovej, CSc., ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 15. 16.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3499/25, spoločnosti VILLA RUSTICA, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 16. 17.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 799/48, parc. č. 799/49 a parc. č. 802/8, spoločnosti SUBTERRA Bratislava, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 17. 18.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22225/28, spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 18. 19.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/14 a parc.č.21878/2 spoločnosti NEOPROT spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 19. 20.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, parc. č. 18996/41, k. ú. Vinohrady, Františkovi Baligovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 20. 21.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13605/101 spoločnosti BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s r.o., so sídlom v Šamoríne, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 21. 22.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

  Materiály
 22. 23.Správa o realizácii participatívneho rozpočtu v roku 2012

 23. 24.Participatívny rozpočet – návrh priorít a alokácií na rok 2013

 24. 25.Priority mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2013 a 2014

  Materiály
 25. 26.Koncepcia rozvoja Mestského kamerového systému hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013-2015

  Materiály
 26. 27.Návrh Štatútu poslaneckého grémia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 27. 28.Informácia o pokračovaní v realizácii prípravy rekonštrukcie budovy na Radlinského 53 pre Základnú umeleckú školu

 28. 29.Správa o príprave a realizácii cyklotrasy medzi Karlovou Vsou a Devínom

 29. 30.Správa o realizácii projektov v oblasti cyklodopravy za rok 2012 a priority na rok 2013

 30. 31.Návrh riešenia výstavby resp. rozširovania cintorínov na území hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 31. 32.Informácia o využívaní rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 32. 33.Petícia „Ľudia pre ľudí“ - Iniciatíva za záchranu ľudských životov a dosiahnutie nápravy na železničnej trati BA Nové Mesto – BA ÚNS

  Materiály
 33. 34.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  Materiály
 34. 35.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava

  Materiály
 35. 36.Informácia o aktuálnom stave realizácie projektu „Predstaničné námestie“ a právne stanovisko k možným rizikám z uzavretých zmlúv spojených s realizáciou investičného zámeru stavby Predstaničné námestie v Bratislave

 36. 37.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 712/2012 zo dňa 27. – 28. 6. 2012

  Materiály
 37. 38.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 1/3 na stavbe v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, súp. č. 103176 stojacej na pozemku parc. č. 7295, vo vlastníctve Tomislava Suchého

  Materiály
 38. 39.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k.ú. Nové Mesto

  Materiály
 39. 40.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k.ú. Trnávka

  Materiály
 40. 41.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľností, pozemkov a časti stavby na Znievskej 26 v Bratislave, k. ú. Petržalka

  Materiály
 41. 42.Návrh na stanovenie výšky úhrady za užívanie a výšky nájomného pozemku pod budovou Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR, na Kudlákovej ulici č. 4 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2245 a priľahlého pozemku parc. č. 2246

  Materiály
 42. 43.Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov - garážových státí, nachádzajúcich sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k.ú. Nivy, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovom nám. 1 - KOTVA, k. ú. Karlova Ves a garáží na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, formou priameho nájmu.

  Materiály
 43. 44.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2241/44, parc. č. 2241/45, parc. č. 2241/46, parc. č. 2241/47, parc. č. 2241/48, parc. č. 2241/49, parc. č. 2237/12, parc. č. 2239/8, parc. č. 2244/26, parc. č. 2244/30 a parc. č. 2244/34, pod stavbou cyklomostu Bratislavskému samosprávnemu kraju

  Materiály
 44. 45.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 879/4 a parc. č. 879/5, Jánovi Kubušovi s manželkou

  Materiály
 45. 46.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3381, spoločnosti WENTA PLUS, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 46. 47.Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9886/61, parc. č. 9886/62 a parc. č. 9886/102, vlastníkom stavieb – garáží na Pavlovovej ul.

  Materiály
 47. 48.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 995 a parc. č. 994/5, spoločnosti Pasmanta, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 48. 49.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 809/32, spoločnosti PROFI BETÓN, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 49. 50.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3538/2, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 50. 51.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 51. 52.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 52. 53.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1889, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 53. 54.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1744/131, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave

 54. 55.Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, k. ú. Vinohrady a k. ú. Petržalka, v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 55. 56.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Slávičie údolie 28, Svetlá 7, Solivarská 23, Azalková 6, Kuliškova 29, Korytnická 3, Lotyšská 2, 6, Estónska 6, Estónska 14, Račianska 65, Ľudovíta Fullu 52, Gallayová 5, Bakošova 6, Hálova 13, Hálova 10, Hrobákova 7, Hrobákova 40, Hany Meličkovej 16, Znievska 44, Bzovícká 16 vlastníkom bytov

  Materiály
 56. 57.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach Nábr. arm. gen. L. Svobodu 42, Trnavská cesta 60, Páričkova 3, Majerníkova 34A, Hany Meličkovej - garáže, Hlaváčikova 35, Pribišova – garáže, stav.obj.438 – garáže, Veternicová – garáže, Púpavova 30/A - garáže, Tranovského – garaže obj. D, Tranovského – garaže obj. C, Tranovského – garaže obj. A, Hanulova garáž – obj. A, Hanulova garáž – obj. B, Hanulova garáž – obj. C, Hanulova garáž – obj. F, Hanulova garáž – obj. E, Hanulova garáž – obj. D vlastníkom garáží a nebytových priestorov

  Materiály
 57. 58.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 663/2009 zo dňa 05.03.2009, č. 498/2012 zo dňa 01.03.2012, č. 580/2012 zo dňa 26. 04. 2012, č. 627/2012 zo dňa 31.05.2012 a č. 809/2012 zo dňa 26. - 27. 09. 2012

  Materiály
 58. 59.Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

 59. 60.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 60. 61.Interpelácie

 61. 62.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály

 2. .Prijaté uznesenie