Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 22.11.2012

 • 22. novembra 2012, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 9. 2012

 2. 2.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2012

 3. 3.Informácia o aktuálnom stave vybavovania žiadostí o poskytnutie bytovej náhrady podľa zákona č. 260/2011 Z.z.

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre spoločnosť Family beauty salon s.r.o., Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava, IČO: 46 753 532

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 557, pre Vladimíra Baláža – ZAS FANT s miestom podnikania v Modre

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1178, pre Dagmar Mikulcovú – MIKA, s miestom podnikania v Bratislave

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 286/5, spoločnosti ECOHOUSE, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 15095/7, spoločnosti REVITA, s. r. o. so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 9. 9.Návrh na schválenie predĺženia zmluvy o ubytovaní ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nebytových priestorov na Rajčianskej 8 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, Slovenskej filharmónii so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov registra „C“ v Bratislave parc. č. 9134/69, parc. č. 21793/1 a parc. č. 21793/4, k. ú. Staré Mesto spoločnosti Panorama byty, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 11. 11.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 9110/40 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 21788/9 vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 12. 12.Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoluvlastnícky podiel ½ na nehnuteľnosti na Panskej 35 vo vlastníctve spoločnosti SPECTRUM SK, a.s., so sídlom v Bratislave, za nehnuteľnosť na Sedlárskej ulici 2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 13. 13.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, v k.ú. Staré Mesto a to parc.č.4746/60, spoločnosti Zamen Invest, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 14. 14.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 617/15, Ing. Richardovi Packovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 15. 15.Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 324/1992 zo dňa 9. 12. 1992 a Návrh na predaj podielu 1/3 na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2555/91, Ing. Jane Fabšičovej, CSc., ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 16. 16.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3499/25, spoločnosti VILLA RUSTICA, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 17. 17.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 799/48, parc. č. 799/49 a parc. č. 802/8, spoločnosti SUBTERRA Bratislava, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 18. 18.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22225/28, spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 19. 19.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/14 a parc. č. 21878/2, spoločnosti NEOPROT spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 20. 20.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, parc. č. 18996/41, k. ú. Vinohrady, Františkovi Baligovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

  Materiály
 21. 21.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13605/101, spoločnosti BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s r.o., so sídlom v Šamoríne, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 22. 22.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

  Materiály
 23. 23.Správa o realizácii participatívneho rozpočtu v roku 2012

 24. 24.Participatívny rozpočet – návrh priorít a alokácií na rok 2013 - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 25. 25.Priority mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2013 a 2014

  Materiály
 26. 26.Koncepcia rozvoja Mestského kamerového systému hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013-2015

  Materiály
 27. 27.Návrh Štatútu poslaneckého grémia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 28. 28.Informácia o pokračovaní v realizácii prípravy rekonštrukcie budovy na Radlinského 53 pre Základnú umeleckú školu

 29. 29.Správa o príprave a realizácii cyklotrasy medzi Karlovou Vsou a Devínom

 30. 30.Správa o realizácii projektov v oblasti cyklodopravy za rok 2012 a priority na rok 2013 - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 31. 31.Návrh riešenia výstavby resp. rozširovania cintorínov na území hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 32. 32.Informácia o využívaní rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 33. 33.Petícia „Ľudia pre ľudí“ - Iniciatíva za záchranu ľudských životov a dosiahnutie nápravy na železničnej trati BA Nové Mesto – BA ÚNS

  Materiály
 34. 34.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  Materiály
 35. 35.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava

  Materiály
 36. 36.Informácia o aktuálnom stave realizácie projektu „Predstaničné námestie“ a právne stanovisko k možným rizikám z uzavretých zmlúv spojených s realizáciou investičného zámeru stavby Predstaničné námestie v Bratislave

 37. 37.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 712/2012 zo dňa 27. – 28. 6. 2012

  Materiály
 38. 38.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 1/3 na stavbe v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, súp. č. 103176 stojacej na pozemku parc. č. 7295, vo vlastníctve Tomislava Suchého

  Materiály
 39. 39.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k.ú. Nové Mesto

  Materiály
 40. 40.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k.ú. Trnávka

  Materiály
 41. 41.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 801/2012 zo dňa 26. - 27. 9. 2012

  Materiály
 42. 41.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľností, pozemkov a časti stavby na Znievskej 26 v Bratislave, k. ú. Petržalka - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 43. 42.Návrh na stanovenie výšky úhrady za užívanie a výšky nájomného pozemku pod budovou Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR, na Kudlákovej ulici č. 4 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2245 a priľahlého pozemku parc. č. 2246

  Materiály
 44. 43.Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov - garážových státí, nachádzajúcich sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k.ú. Nivy, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovom nám. 1 - KOTVA, k. ú. Karlova Ves a garáží na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, formou priameho nájmu.

  Materiály
 45. 44.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2241/44, parc. č. 2241/45, parc. č. 2241/46, parc. č. 2241/47, parc. č. 2241/48, parc. č. 2241/49, parc. č. 2237/12, parc. č. 2239/8, parc. č. 2244/26, parc. č. 2244/30 a parc. č. 2244/34, pod stavbou cyklomostu Bratislavskému samosprávnemu kraju

  Materiály
 46. 45.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 879/4 a parc. č. 879/5, Jánovi Kubušovi s manželkou - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 47. 46.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3381, spoločnosti WENTA PLUS, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 48. 47.Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9886/61, parc. č. 9886/62 a parc. č. 9886/102, vlastníkom stavieb - garáží na Pavlovovej ul. - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 49. 48.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 995 a parc. č. 994/5, spoločnosti Pasmanta, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 50. 49.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 809/32, spoločnosti PROFI BETÓN, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 51. 50.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3538/2, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 52. 51.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 53. 52.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 54. 53.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1889, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 55. 54.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1744/131, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave

 56. 55.Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, k. ú. Vinohrady a k. ú. Petržalka, v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 57. 56.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Slávičie údolie 28, Svetlá 7, Solivarská 23, Azalková 6, Kuliškova 29, Korytnická 3, Lotyšská 2, 6, Estónska 6, Estónska 14, Račianska 65, Ľudovíta Fullu 52, Gallayová 5, Bakošova 6, Hálova 13, Hálova 10, Hrobákova 7, Hrobákova 40, Hany Meličkovej 16, Znievska 44, Bzovícká 16 vlastníkom bytov

  Materiály
 58. 57.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach Nábr. arm. gen. L. Svobodu 42, Trnavská cesta 60, Páričkova 3, Majerníkova 34A, Hany Meličkovej - garáže, Hlaváčikova 35, Pribišova – garáže, stav.obj.438 – garáže, Veternicová – garáže, Púpavova 30/A - garáže, Tranovského – garaže obj. D, Tranovského – garaže obj. C, Tranovského – garaže obj. A, Hanulova garáž – obj. A, Hanulova garáž – obj. B, Hanulova garáž – obj. C, Hanulova garáž – obj. F, Hanulova garáž – obj. E, Hanulova garáž – obj. D vlastníkom garáží a nebytových priestorov

  Materiály
 59. 58.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 663/2009 zo dňa 05.03.2009, č. 498/2012 zo dňa 01.03.2012, č. 580/2012 zo dňa 26. 04. 2012, č. 627/2012 zo dňa 31.05.2012 a č. 809/2012 zo dňa 26. - 27. 09. 2012

  Materiály
 60. 59.Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

 61. 60.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 62. 61.Interpelácie

 63. 62.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o zrealizovaných a nezrealizovaných predajoch schválených v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2012

 4. d.Právna analýza upozornenia prokurátora

 5. e.Informácia o prijímateľoch sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava za obdobie od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012

 6. f.Informácia o postupnosti prác na parkovacej politike hlavného mesta SR Bratislavy

 7. g.Príspevok mnohodetným rodinám

 8. h.Informácia o prevode vlastníctva bytu v bytovom dome na ulici Jasovská č. 8 - dopredaj

 9. i.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Slávičie údolie 26, Slávičie údolie 28, Dohnányho 20, Líščie Nivy 6, Sklenárova 22, Korytnická 3, Račianska 63, Račianska 65, Wolkrova 9, Pečnianska 31, Pečnianska 11, Vigľašská 7, Znievska 44, Bzovícka 16, Topolčianska 20, Belinského 6, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

 10. j.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac október 2012