Bod č. 11

Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 9110/40 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 21788/9 vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.