Bod č. 10

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov registra „C“ v Bratislave parc. č. 9134/69, parc. č. 21793/1 a parc. č. 21793/4, k. ú. Staré Mesto spoločnosti Panorama byty, s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.