Bod č. 17

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 799/48, parc. č. 799/49 a parc. č. 802/8, spoločnosti SUBTERRA Bratislava, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.