Bod č. 5

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 557, pre Vladimíra Baláža – ZAS FANT s miestom podnikania v Modre


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.